PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

NRL wyjaśnia wątpliwości w sprawie cyfrowej dokumentacji medycznej

Autor: nieck • Źródło: en
16-12-2020, 14:30
NRL wyjaśnia wątpliwości w sprawie cyfrowej dokumentacji medycznej Dokumentacja medyczna w formie cyfrowej (fot. PTWP/Archiwum)
Naczelna Rada Lekarska odpowiada na najczęściej pojawiające się wątpliwości co do prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w każdym podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

 Kwestie prowadzenia dokumentacji medycznej w formie cyfrowej reguluje § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 666) i nie wymaga on bezwzględnie przejścia na elektroniczną postać dokumentacji medycznej z dniem 1 stycznia 2021 r.

W rozporządzeniu czytamy:

    § 1. 1. Dokumentacja medyczna, zwana dalej „dokumentacją”, jest prowadzona przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, zwany dalej „podmiotem”, w postaci elektronicznej.

    2. Dokumentacja może być prowadzona w postaci papierowej, jeżeli przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej.

    3. Dokument prowadzony w jednej z postaci, o których mowa w ust. 1 i 2, nie może być jednocześnie prowadzony w drugiej z nich.

NRL przypomina wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia w kwestii warunków uniemożliwiających prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej:

...Nie jest możliwe stworzenie zamkniętego katalogu sytuacji „zwalniających” z prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej. Proponowana redakcja przepisu ma na celu wskazanie, iż w związku ze zmianami w organizacji i funkcjonowaniu podmiotów wykonujących działalność leczniczą priorytetowa rolę odgrywa dokumentacja w postaci elektronicznej.  Jak pokazały badania dotyczące informatyzacji podmiotów leczniczych stopień zaawansowania informatycznego jest bardzo różny. Zatem proponowane brzmienie gwarantuje elastyczność w tym zakresie i odpowiada realiom. W przyszłości wraz z rozwojem informatyzacji będzie on stopniowo ograniczany. W uzasadnieniu projektu zostało wyjaśnione, że warunki te mogą dotyczyć sytuacji niezależnych od podmiotu (np. awarie), jak i te po stronie podmiotu (np. braki w infrastrukturze).

 Przepis dozwalający na wystawienie recepty papierowej po 7 stycznia 2020 r. sformułowany był dość szeroko, gdyż obejmował sytuacje „braku dostępu do systemu P1”, jednak w wypadku dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej owo „zwolnienie” sformułowane jest jeszcze szerzej, gdyż wyraźnie wspomina o względach organizacyjnych.

Sytuacja jest nieco inna w przypadku, gdy placówka medyczna prowadzi któryś z dokumentów będących dokumentami EDM (dokumenty EDM to oprócz e-recept i e-skierowań określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. poz. 941)).

Na dzień wydania komunikatu dokumentami tymi są:

1) informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach - w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524);

SŁOWA KLUCZOWE
NRL   e-system   dokumentacja medyczna  

POLECAMY W SERWISACH