• NIL udostępnia wzory pism procesowych lekarzom, którzy chcą dochodzić swoich praw oraz bronić się przed niesłusznie nałożonymi karami przez Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Zainteresowani mogą skorzystać ze wzoru pisma procesowego, które dotyczy sytuacji jeszcze przed wytoczeniem postępowania przez NFZ oraz w już toczącym się postępowaniu
  • Samorząd lekarski chce w ten sposób walczyć z luką w regulacjach prawnych, która umożliwia karanie lekarzy za próby walki z chorobą na wczesnym etapie rozwoju, w sposób zgodny ze sztuką lekarską

Zarzut tzw. nienależnej refundacji. NIL broni lekarzy

Na zlecenie Naczelnej Izby Lekarskiej została przygotowana opinia prawna w sprawie kar nakładanych przez NFZ na lekarzy za nienależyte – zdaniem funduszu – określanie stopnia refundacji leków. NIL udostępnia wzory pism procesowych lekarzom, którzy chcą dochodzić swoich praw oraz bronić się przed niesłusznie nałożonymi karami. 

Sprawa tzw. nienależnej refundacji stała się głośna po tym, jak NFZ zaczął wzywać lekarzy do zwrotu kosztów niektórych wystawionych recept na preparaty aminokwasowe dla dzieci. 

Nie można karać lekarzy, którzy walczą z chorobą w sposób zgodny ze sztuką lekarską. Zaangażowanie lekarzy w jak najlepsze przeprowadzenie procesu terapeutycznego dziecka, dzięki któremu może ono mieć szansę na prawidłowy rozwój, przy równoczesnym nałożeniu na medyków obowiązków administracyjnych, odwracających uwagę lekarza od jego priorytetowego zadania, stanowi swojego rodzaju pułapkę. Lekarz staje się wówczas odpowiedzialny za błędy wynikające z nieprawidłowości organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce – podkreślali zebrani na spotkanych w NIL lekarze, na których NFZ nałożył kary. 

Lekarz nie może odpowiadać za błędy systemu opieki zdrowotnej

Samorząd lekarski w swoich apelach wielokrotnie zwracał uwagę, że lekarz nie może odpowiadać za konsekwencje wadliwych regulacji i nie może być za nie karany. Dotychczasowe działania NIL w celu zniesienia tego administracyjnego obowiązku doprowadziły do:

  • organizacji debaty w Senacie RP,
  • powołania zespołu przy ministerstwie zdrowia, którego zadaniem jest opracowanie automatyzacji procesu refundacji. 

W celu obrony niesłusznie ukaranych lekarzy przygotowano analizę działań prawnych, które podjąć mogą lekarze, aby zakwestionować nakładanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia kary za przepisanie produktu objętego refundacją poza wskazaniami refundacyjnymi. 

Biuro prawne NIL udostępnia  wzory pism procesowych dotyczących sytuacji:

  • przed wytoczeniem postępowania przez NFZ, 
  • w już toczącym się postępowaniu. 

Oba wzory pism oraz analiza prawa będą udostępniane na wniosek zainteresowanego lekarza, przesłany na adres: rpl@nil.org.pl.