Rada Przejrzystości tak uzasadniła werdykt:
Wnioskodawca nie uwzględnił we wniosku większości uwag wskazanych przez AOTMiT w 2018 r. (do złożonego poprzednio wniosku).

Program zawiera szereg uchybień formalnych, m.in. cel główny został sformułowany w sposób niezgodny z rozporządzeniem MZ z 22 grudnia 2017 r.:
- cele szczegółowe stanowią działania (nie określają natomiast wartości - spadek/wzrost), tym samym nie są możliwe do zmierzenia po zakończeniu programu;
- mierniki nie odnoszą się do celów szczegółowych;
- budżet projektu został przygotowany bez uwzględniania interwencji edukacyjnych;
- brak jest informacji o przygotowaniu protokołu edukacyjnego, niezbędnego do realizacji interwencji.

Projekt programu odnosi się do problemu zdrowotnego, jakim jest próchnica. Prowadzenie zintegrowanej, skojarzonej profilaktyki próchnicy zębów, w tym organizacja bezpłatnej opieki stomatologicznej (profilaktycznej i leczenia) dla dzieci i młodzieży, stanowi czwarty cel operacyjny Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Projekt realizuje priorytet: „tworzenie warunków sprzyjających utrzymaniu i poprawie zdrowia w środowisku nauki, pracy i zamieszkania”, należący do priorytetów zdrowotnych wymienionych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 27 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 469).

Interwencje zaplanowane do realizacji przez wnioskodawcę, po części powielają świadczenia gwarantowane zawarte w rozporządzeniu MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu stomatologii (Dz.U. 2017 poz. 193 z późn. zm.).