• Sejmowa Komisja Zdrowia zajmie się w środę (24 maja) opiniowaniem projektu zmiany planu finansowego NFZ na 2023 rok
  • Konieczność zmiany wynika ze „zwiększenia przychodów i kosztów ogółem o kwotę 4 797 867 tys. zł, tj. o ponad 3 proc.
  • NFZ chce, żeby dodatkowe pieniądze przeznaczyć na świadczenia stomatologiczne, nielimitowane, onkologiczne (w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej), odrębnie finansowane w ramach PSZ  oraz świadczenia opieki koordynowanej w POZ
  • Wzrost finansowania świadczeń stomatologicznych ma nastąpić w związku ze zmianą warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne wprowadzoną zarządzeniem nr 60/2023/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5.04.2023 r.

Przychody NFZ większe o ponad 3 proc.

- Większe planowane przychody są przeznaczone na zabezpieczenie kosztów świadczeń nielimitowanych, świadczeń onkologicznych w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej, świadczeń odrębnie finansowanych w ramach PSZ, świadczeń stomatologicznych oraz opieki koordynowanej w POZ – powiedział Rynkowi Zdrowia Andrzej Troszyński, p.o. rzecznika prasowego NFZ.

 Zwiększenie przychodów o kwotę 4 797 867 tys. zł, tj. o ponad 3 proc. to w przeważającej części wynik większych wpływów ze składek zdrowotnych wpłacanych przez ubezpieczonych do ZUS - 4 099 366 tys. zł.

Jak stwierdzono w dokumencie, „przesłanką zwiększenia przychodów z tytułu składki należnej brutto o 4 099 366 tys. zł jest prognozowana ich realizacja, oparta na zrealizowanych za rok 2022 przychodach ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, (zaktualizowanych) wskaźnikach makroekonomicznych (…) oraz uwzględniająca skutki ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. poz. 2770), zgodnie z którą począwszy od roku 2023 za niektóre grupy ubezpieczonych nie będzie opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne”.

Jak NFZ podzieli dodatkowe pieniądze

Podziału środków pomiędzy na poszczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej dokonali dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ, uwzględniając w szczególności finansowanie następujących:

  • świadczenia „nielimitowane” (tzn. wszystkie świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna opłacane są zgodnie z rzeczywistym wykonaniem tych świadczeń),
  • onkologiczne w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej,
  • świadczenia odrębnie finansowane w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,
  • stomatologiczne (w związku ze zmianą warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne wprowadzoną zarządzeniem nr 60/2023/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5.04.2023 r),
  • świadczenia opieki koordynowanej w POZ w zakresie poprawy dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

Najwięcej (procentowo) wzrosną wydatki na AOS (ponad 7 proc.), to jest o ponad 900 mln zł (dla porównania – do POZ trafi nieco ponad 200 mln zł, wzrost o 1,27 proc. Najwięcej kwotowo otrzymają szpitale (ponad 3,3 mld zł, wzrost o 4,69 proc.).