• Rozpoczęcie z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem procesu aneksowania umów w stomatologii wynika m.in. z niebezpieczeństwa wystąpienia kolejnych ograniczeń z powodu epidemii, co może zablokować proces uzgadniania kontraktów.

  • Wobec zmieniającej się sytuacji epidemicznej NFZ nie wie czy proces aneksowania umów w rodzaju leczenie stomatologiczne będzie jednorazowy.

  • Opracowane przez AOTMiT nowe wartości wyceny wybranych świadczeń stomatologicznych zostaną zaimplementowane (w miarę możliwości finansowych NFZ) do już realizowanych umów.

Prezydium NRL starało się wyjaśnić sytuację wokół aneksowania umów wieloletnich w stomatologii. W zdecydowanej większości województw umowy wygasają w połowie 2022 r.  NFZ proponuje przedłużenie umów (w większości o pół roku). Samorząd lekarzy i lekarzy dentystów chce wiedzieć jak się ma proces przedłużania umów do powszechnego żądania urealnienia wyceny świadczeń w stomatologii.

Odpowiedź NFZ

Wcześniejsze przedłużanie umów m.in. ze względów na sytuację epidemiczną 

Rozpoczęcie procesu zbierania deklaracji od świadczeniodawców zainteresowanych przedłużeniem realizowanych obecnie umów w rodzaju leczenie stomatologiczne na kilka miesięcy przed wygaśnięciem tych umów nie wydaje się działaniem przedwczesnym, całość procedury wymaga niezbędnego czasu, w szczególności wobec zagrożenia wprowadzenia kolejnych ograniczeń z powodu epidemii.

W ocenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia trwający obecnie stan epidemii oraz stały i systematyczny wzrost liczby osób zakażonych sugeruje, iż może powtórzyć się sytuacja z zeszłego roku, gdy liczba osób zakażonych ograniczyła się dopiero pod koniec maja.

W tej sytuacji zdaniem prezesa przeprowadzenie postępowań konkursowych zgodnie z przyjętą procedurą może być zagrożone i zaistniała sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia działań w celu zabezpieczenia świadczeń stomatologicznych w sposób przewidziany w art. 18 ust. 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. z 2021, poz. 861 ze zm.) wprowadzającym możliwość utrzymania dostępności i ciągłości udzielania świadczeń w sposób szczególny w okresie trwającej epidemii.

Należy wskazać również, iż pozostawienie w obecnych realiach niezabezpieczonego dostępu i ciągłości udzielania świadczeń stomatologicznych mogłoby zostać negatywnie ocenione przez instytucje sprawujące nadzór nad działalnością Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przez obywateli.

Wycena świadczeń stomatologicznych w gestii AOTMiT

Odnosząc się do wielokrotnych wniosków środowiska lekarsko-dentystycznego o zmianę wyceny świadczeń stomatologicznych, pragnę poinformować, iż Narodowy Fundusz Zdrowia nadal trwa w oczekiwaniu na przekazanie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rzetelnej i adekwatnej do oczekiwań środowiska medycznego kalkulacji kosztów wybranych świadczeń stomatologicznych (świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz periodontologii).

Opracowane przez AOTMiT (we współpracy z NRL) nowe wartości wyceny wybranych świadczeń stomatologicznych oraz zmiana organizacji ich udzielania (finansowanie kompleksowych procedur medycznych złożonych z poszczególnych świadczeń gwarantowanych) zostaną zaimplementowane w miarę możliwości finansowych Funduszu do już realizowanych umów, do ich wdrożenia nie wydaje się konieczne przeprowadzenie nowych postępowań konkursowych.

Czas obowiązywania aneksów wyznaczają OW NFZ

Odnosząc się do różnego czasu obowiązywania aneksów przedłużających umowy w poszczególnych oddziałach wojewódzkich, uprzejmie informuję, iż decyzje odnośnie czasu obowiązywania umów podejmowane są przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na obszarze właściwości danego oddziału wojewódzkiego po przeanalizowaniu lokalnych uwarunkowań.

Brak jest przesłanek, aby prezes wskazywał termin, w którym powinny wygasać wszystkie umowy zawarte w danym zakresie świadczeń.

Wobec zmieniającej się sytuacji epidemicznej trudno jest się również odnieść do zapytania czy proces aneksowania umów w rodzaju leczenie stomatologiczne jest jednorazowy.

Podpisanie aneksów a rozliczanie świadczeń  

Dodatkowo pragnę dodać, iż stwierdzenie, że „nierzadko od podpisania dokumentów (związanych z aneksowaniem umów) uzależnia się kwestie związane z rozliczaniem świadczeń” ma zbyt ogólny charakter, aby można było rzetelnie rozpoznać problem i udzielić wyjaśnień w sprawie.

Więcej NRL