Zmiany wynikają z potrzeby zachowania spójności przepisów zmienianego zarządzenia (kryterialnego) z przepisami projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie stomatologiczne, który obecnie również jest na etapie konsultacji.
Zmiany dotyczą czasu pracy personelu. Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej począwszy od 2015 r.

Czytaj także: Andrzej Cisło: kryteria oceny ofert promują duże podmioty 

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do 19 grudnia 2014 r., na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl.

Zmiany dotyczą załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 11/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 7 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 24/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 5 maja 2014 r., zarządzeniem Nr 52/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 7 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 60/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 17 września 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 73/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 19 listopada 2014 r., w „Tabeli nr 11 Leczenie Stomatologiczne" wprowadza się następujące zmiany:
w wierszu nr 5 treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie:

Zwiększono z połowy do pełnego wymiaru czasu pracy poradni prace tzw. pozostałego personelu pomocniczego. W ten sposób ujednolicono (wydłużono) wymiar czasu pracy z programem ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki.


Ma być

Wiersz

zakres

czas pracy personelu

l. pkt. jedn.

5

3a; 3b; 3e; 3f; 3g; 3h; 3j

pozostały personel -  pełny wymiar czasu pracy poradni

3

Jest

5

3a; 3b; 3e;

3f; 3g; 3h

pozostały personel ‐ co najmniej 50 proc. czasu pracy poradni

3

3a. Świadczenia ogólnostomatologiczne

3b. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż.

3e. Świadczenia protetyki stomatologicznej

3f. Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r. ż.

3g. Świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki

3h. Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej

3j. Program (ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki)


Warunki ostre czasu pracy personelu zmieniono na miękkie, przy czym promowane są: większa liczba godzin pracy w soboty i większa obsada personelu

w wierszu nr 26 treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie:

Ma być

Wiersz

zakres

czas pracy personelu

l. pkt. jedn.

26

3a, 3b, 3d-3g, 3i

praca przynajmniej jednego lekarza w poradni w każdą sobotę, min. przez  6 godz. w ramach  realizowanego wymiaru etatu przeliczeniowego

 

5

 Jest

Wiersz

zakres

czas pracy personelu

l. pkt. jedn.

26

3a, 3b, 3d‐

3g, 3i

praca lekarza w sobotę przez 6 godzin, proporcjonalnie do liczby etatów przeliczeniowych

5

3a. Świadczenia ogólnostomatologiczne

3b. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż.

3d. Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii

3g. Świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu
nowotworów w obrębie twarzoczaszki

3i. Świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych,
w tym chorych na aids

Warunki ostre czasu pracy personelu zmieniono na miękkie, przy czym promowane są: większa liczba godzin pracy do godz. 18.00 i większa obsada personelu

w wierszu nr 27 treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie:

Ma być

Wiersz

zakres

czas pracy personelu

l. pkt. jedn.

27

3a, 3b, 3d-3g, 3i

praca przynajmniej jednego lekarza w poradni do godz. 18 – jeden  dzień na każde 0,5 etatu przeliczeniowego  (powyżej wymaganej liczby dni pracy w godzinach popołudniowych, stosownie do wymiaru realizowanego etatu przeliczeniowego)

5

Jest

Wiersz

zakres

czas pracy personelu

l. pkt. jedn.

27

3a, 3b, 3d‐

3g, 3i

 

praca lekarza w poradni w godzinach popołudniowych (do godziny 18) powyżej jednego dnia na każde 0,5 etatu  przeliczeniowego

 

5

3a. Świadczenia ogólnostomatologiczne

3b. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż.

3d. Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii

3g. Świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu owotworów w obrębie twarzoczaszki

3i. Świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych,
w tym chorych na aids.