PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

NFZ proponuje zasady realizacji umów stomatologicznych

Autor: miro • Źródło: ms
20-11-2013, 14:55
NFZ proponuje zasady realizacji umów stomatologicznych NFZ proponuje zasady realizacji umów stomatologicznych (foto: infoDENT24.pl)
W związku z podpisaniem przez ministra zdrowia rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, prezes NFZ przedstawił projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Przedstawiamy projekt tego zarządzenia. Nad poszczególnymi przepisami debatować będzie wkrótce m.in. NRL.
Zarządzenie dotyczyć ma umów podpisywanych od 1 stycznia 2014 r.
Andrzej Cisło autor strony www.autonomia opisuje zasadnicze treści, na które należałoby zwrócić analizując dokument.
Są to:
Etat przeliczeniowy-15 tys. pkt, ale dyrektorzy OW NFZ uzyskują uprawnienia do ustalenia innego pensum.
Nowością jest zobowiązanie świadczeniodawców do zapewnienia sobie dostępu do e-WUS. Jest nawet za brak tego dostępu przewidziana kara umowna do 1 proc. wartości kontraktu. Zapewne trzeba sprawdzić, czy ta kara mieści się w katalogu kar zawartym w Ogólnych Warunkach Umów.
Wszystkie uwagi do zarządzenia podane są na stronie http://www.autonomia-dent.pl/

 

Projekt z dnia 19 listopada 2013 r.
ZARZĄDZENIE Nr ......../2013/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia .......................... 2013 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne
Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej zawarcia.
§ 2. 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) etat przeliczeniowy - liczba punktów rozliczeniowych na miesiąc, przeznaczona na wykonanie świadczeń stomatologicznych przez jednego lekarza udzielającego świadczeń w wymiarze czasu pracy określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia; kalkulacyjna wysokość etatu przeliczeniowego wynosi 15 000 pkt;
2) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
3) katalog zakresów i świadczeń - wykaz zakresów i świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych wraz z przyporządkowanymi wycenami punktowymi, kontraktowany i wykonywany przez świadczeniodawcę;
4) lekarz specjalista - lekarza dentystę, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;
5) lekarz ze specjalizacją I stopnia - lekarza dentystę, który posiada specjalizację I stopnia w określonej dziedzinie medycyny;
6) lekarz w trakcie specjalizacji - lekarza dentystę, który:
a) rozpoczął specjalizację w określonej dziedzinie medycyny i udziela świadczeń zdrowotnych w ramach szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie leczniczym uprawnionym do prowadzenia tego kształcenia zgodnie z odrębnymi przepisami, pod nadzorem lekarza specjalisty oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji, wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej,
b) ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w przypadku specjalizacji w dziedzinie ortodoncji;
7) miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu udzielania świadczeń określonego zakresu;
8) Ogólne warunki umów - warunki umów określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484);
9) pozostały personel - personel, który stanowią:
a) osoba pracująca na stanowisku pomocy dentystycznej posiadająca średnie wykształcenie oraz przeszkolenie zawodowe,
lub
osoba, która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy:
- asystentki stomatologicznej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna, lub
- higienistki stomatologicznej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna, lub
b) osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku higiena dentystyczna lub ukończyła studia wyższe na innym kierunku studiów o specjalności higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskała tytuł licencjata, lub
c) osoba, która rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu higieny dentystycznej, obejmujące co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej i uzyskała co najmniej tytuł licencjata;
10) Program - ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. poz. ...);
11) ustawa - ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);
12) zakres świadczeń - świadczenie lub grupa świadczeń wyodrębnionych w danym rodzaju świadczeń, dla których w umowie określa się kwotę finansowania;
2. Określenia inne, niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym, w szczególności rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, zwanym dalej „rozporządzeniem MZ"; rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. poz....), zwanym dalej „rozporządzeniem MZ o programach zdrowotnych" oraz w Ogólnych warunkach umów.

SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   kontraktowanie  

POLECAMY W SERWISACH