• NFZ w I kw. 2023 r. skontrolował świadczenia stomatologiczne o łącznej wartości 1,398 mln zł
  • W wyniku kontroli inspektorzy NFZ nałożyli na świadczeniodawców zaledwie 8,56 tys. zł kar
  • Udział skontrolowanych przez NFZ świadczeń stomatologicznych pod względem wartości we wszystkich działaniach inspektorów Funduszu w I kw. 2023 r. wyniósł zaledwie 0,08 proc.

Stomatologia pod lupą NFZ  

Wartość skontrolowanych przez NFZ umów w ramach świadczeń stomatologicznych wyniosła w I kw. 2023 r. 1,398 mln zł. To znikoma część wszystkich świadczeń stomatologicznych realizowanych w obszarze objętym kontrolą (1,53 mld zł)

W wyniku kontroli zakwestionowano nienależnie wypłacone środki na kwotę 60,68 tys. zł. Jednocześnie wysokość nałożonych kar to 8,56 tys. zł. Wysokość wszystkich kary odpowiada zaledwie 0,6 proc. wartości skontrolowanych umów.

Udział skontrolowanych przez NFZ świadczeń stomatologicznych pod względem wartości we wszystkich działaniach inspektorów Funduszu w I kw. 2023 r. wyniósł zaledwie 0,08 proc. i był to (wraz ze świadczeniami pielęgnacyjnymi) najmniejszy odsetek. Największy udział pod tym względem dotyczył leczenia szpitalnego (5,04 proc.).

Obszar kontroli NFZ w I kw. 2023 r.

W I kw. 2023 r., oprócz leczenia stomatologicznego poddano kontroli:

  • ambulatoryjną opiekę specjalistyczną,
  • leczenie szpitalne,
  • opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień,
  • rehabilitację leczniczą,
  • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

NFZ wystąpił o zwrot 20,8 mln zł, w tym z tytułu środków nienależnie wypłaconych 5,9 mln zł, a z tytułu nałożonych kar umownych - 14,9  mln zł.