Planowany koszt całkowity realizacji programu to 342 tys. zł. Program ma być sfinansowany ze środków Gminy Bobolice.

Okres realizacji obejmuje lata 2019-2025.

Celem głównym programu jest „zwiększenie dostępu do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży (do ukończenia 18 roku życia) w gminie Bobolice, a dokładnie ze szkół podstawowych: w Bobolicach, Kłaninie, Kurowie, Dargini i Drzewian; przedszkoli: w Bobolicach oraz oddziałów przedszkolnych Kłanino, Kurowo, Dargiń, Drzewiany, z liceum ogólnokształcącego „Nauta" w Bobolicach, jak i ze szkół ponadpodstawowe poza obrębem gminy, ale mieszkających na terenie gminy Bobolice”.

Sformułowano 6 założeń szczegółowych, dotyczących m.in. informowania mieszkańców o prowadzonym programie, zapewnienia równego dostępu do profilaktyki stomatologicznej, oceny stanu zdrowia jamy ustnej, prowadzenia wizyt adaptacyjnych, podnoszenia świadomości zdrowotnej. Cele te zostały sformułowane w formie działania, ale nie stanowią celu - uważa RP AOTMiT.

Zaproponowano dwa mierniki efektywności:
- liczebność mieszkańców według grupy (dzieci i młodzież) biorących udział w programie w porównaniu do wartości liczbowych wynikających z harmonogramu akcji i zakładanej populacji docelowej;
- liczba zgód opiekunów na udział w programie dzieci/młodzieży w porównaniu z licznością populacji docelowej.

W projekcie wskazano także na udział rodziców i opiekunów prawnych w edukacji zdrowotnej, jednak nie opisano dokładnie liczebności tej grupy oraz szczegółowego zakresu działań do nich skierowanych.

Planowane interwencje w ramach programu:
- działania edukacyjne;
- procedury z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji oraz profilaktyki stomatologicznej;
- wizyty adaptacyjne.

Opisano warunki dotyczące personelu, wyposażenia i warunków lokalowych.

Informacje o programie będą przekazywane przez lokalne media, portale społecznościowe, plakaty oraz ulotki, a także przez placówki oświatowe podczas spotkań z rodzicami/opiekunami prawnymi.

 Uwagi AOTMiT
W projekcie wskazano etapy i działania podejmowane w ramach programu, jednak w sposób ogólny. Nie określono, na którym etapie będzie prowadzona edukacja uczestników, w tym rodziców.

Program zakłada przeprowadzenie procedur z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji oraz profilaktyki stomatologicznej. Jednak nie wskazano jakie szczegółowe procedury będą wykonane w ramach tego etapu.

Ocena ryzyka wystąpienia próchnicy powinna być przeprowadzana u wszystkich dzieci w czasie pierwszej wizyty dentystycznej, a kolejne oceny muszą być realizowane przez cały okres dziecięcy i młodzieńczy. Biorąc pod uwagę wytyczne, warto rozważyć przeprowadzenie wizyt adaptacyjnych wśród szerszej populacji, obejmujących także młodsze dzieci.

Nie oszacowano kosztów jednostkowych planowanych interwencji, a także nie wskazano kosztów związanych z monitorowaniem i ewaluacją, kosztów organizacyjnych oraz kosztów kampanii informacyjno-promocyjnej.

Program został przygotowany w sposób nieprecyzyjny, przez co jego ocena jest utrudniona. Wiele elementów programu wymaga uzupełnienia i doprecyzowania, w efekcie niemożliwe jest wydanie pozytywnej opinii prezesa Agencji.

Nie wskazano m.in.:
-  zakresu tematycznego planowanej edukacji,
- osób odpowiedzialnych za jej prowadzenie,
- czasu jej trwania oraz formy,
- jakie procedury z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji oraz profilaktyki stomatologicznej będą realizowane,
- sposobu wykonywania procedur.

W zakresie oszacowań budżetu nie podano kosztów jednostkowych poszczególnych działań dotyczących planowanych świadczeń stomatologicznych, edukacji, a także nie uwzględniono kosztów organizacyjnych, kosztów informacyjno-promocyjnych oraz kosztów związanych z monitorowaniem i ewaluacją.

Zaproponowane w projekcie cele programowe wymagają przeformułowania według zasady SMART.

Monitorowanie i ewaluacja w obecnym kształcie nie spełniają swojego zadania.

W projekcie nie wskazano zakresu tematycznego planowanej edukacji, czasu jej trwania oraz formy, a także osób odpowiedzialnych za jej prowadzenie.

W treści programu nie umieszczono informacji o sposobie wyboru realizatora, co należy uzupełnić. Zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych realizator programu powinien zostać wybrany w drodze konkursu ofert.