Przypomnijmy o co pytała Joann Mucha:
1) Czy uczniowie szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych, mający wskazania medyczne do leczenia w znieczuleniu ogólnym, będą mogli korzystać z leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym?

2) Czy na podstawie ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami jest przewidziana możliwość finansowania przez NFZ leczenia stomatologicznego uczniów niepełnosprawnych, tzw. niewspółpracujących z lekarzem stomatologiem?

3) Czy Ministerstwo Zdrowia posiada dane, ilu niepełnosprawnych uczniów w całej Polsce dotyczy ten problem?

Odpowiedź Józefy Szczurek - Żelazko sekretarza stanu w MZ:
Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16. do ukończenia 18. roku życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługuje znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych.

Podobnie jest w przypadku dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Zakres tych świadczeń oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1199), z którego wynika, że udzielanie świadczeń stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym wymaga specjalnych warunków, zarówno w zakresie personelu, jak sprzętu i wyposażenia.

Świadczenia stomatologiczne dla dzieci, które wymagają leczenia w znieczuleniu ogólnym – są udzielane w ramach odrębnego zakresu, którego nie obejmują porozumienia, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078).

Informacja na temat świadczeniodawców realizujących umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym w każdym z województw jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ w zakładce „Informator o umowach”.

W województwie lubelskim umowę w tym zakresie realizuje dziewięciu świadczeniodawców. Szczegółowe informacje w tej sprawie pacjenci mogą uzyskać we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub w ramach telefonicznej informacji pacjenta dostępnej 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu pod numerem 800-190-590.

Liczba dzieci i młodzieży niepełnosprawnych leczonych stomatologicznie w znieczuleniu ogólnym (zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego):

poniżej 16 roku życia - 5613 (2018 r.) i 3532 (siedem miesięcy 2019 r.)

pomiędzy 16 a 18 roku życia - 956 (2018 r.) i 601 (siedem miesięcy 2019 r.)