Uprawnionymi do składania ofert są lekarze stomatolodzy.
Wymagania stawiane oferentom:
- wykonanie profilaktycznych badań stomatologicznych dzieciom ze szkół podstawowych z terenu gminy Pawłowice obejmujących:
- ocena stanu zdrowia jamy ustnej,
- ocena wystąpienia ryzyka próchnicy,
- edukacja zdrowotna w zakresie dbania o zdrowie jamy ustnej połączoną z instruktażem mycia zębów,
- wydanie informacji w formie pisemnej o stanie zdrowia jamy ustnej dla rodziców wraz z zaleceniem co do dalszego leczenia w dniu badania.

Termin realizacji: od 13 października 2014.r - nie dłużej niż do 10 grudnia 2014 r.
Oferty można składać do 8 października 2014 r. do godziny 11.00 w Urzędzie Gminy w Pawłowicach ul. Zjednoczenia 60.
Wykonawca zorganizuje badania we własnym zakresie (ścisła współpraca z dyrekcją szkoły, zawiadomienie o badaniach rodziców, uzyskanie zgody rodziców).
Wykonywanie usług musi odbywać się w gabinecie stomatologicznym na terenie Gminy Pawłowice, oddalonym nie dalej niż 10 km od placówki oświatowej, co najmniej dwa razy w tygodniu w godzinach dopołudniowych.
Umawianie wizyt dzieci w gabinecie po uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły.
Wymaga się prowadzenia ewidencji wykonanych badań zawierającej pesel badanego dziecka.
Wymagane jest złożenie pisemnego raportu (pozbawionego cech identyfikacji personalnej) z realizacji przedmiotu umowy zawierającego m.in. liczbę przebadanych dzieci, ilość i rodzaje wykrytych zmian chorobowych do 19 grudnia 2014 r.,

Dokumenty jakie muszą dostarczyć oferenci:
- wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji (kserokopie uprawnień, potwierdzone za zgodność z oryginałem),
- polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ważną na okres realizacji umowy,
- zaświadczenie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP,
- zaświadczenie nadania numeru REGON,
- oświadczenie dotyczące warunków konkursu - według warunków konkursu ofert,
- oświadczenie dotyczące szkód - załącznik nr 3 do warunków konkursu ofert,

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków konkursu oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku pod nr tel.: (32) 4756347 w godzinach od 7.30 do 15.30.