• Komisja ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przeprowadziła ankietę wśród studentów oraz absolwentów medycyny i stomatologii.
  • Wyniki ankiety posłużyły jako jeden z argumentów przeciwko likwidacji stażu podyplomowego, o czym pisze w liście do rektora UM w Poznaniu prezes WIL.

Komisja ds. młodych lekarzy ORL WIL prowadziła od 12 do 19 listopada ankietę, której celem było zbadanie opinii na temat zniesienia stażu podyplomowego.

W sumie sondaż objął grupę 1290 osób, wśród których 1075 było studentów zaś 215 to lekarze i lekarze dentyści. Na 1075 ankietowanych studentów 986 wypowiedziało się krytycznie o nauczaniu praktycznych umiejętności na studiach. Tylko 13 studentów było za likwidacją stażu. Mniej niż 8 proc. ankietowanych młodych lekarzy określiło, że studia przygotowały ich do wykonywania czynności praktycznych w zawodzie.

Ocena likwidacji stażu podyplomowego:
- 86 proc. zdecydowanie nie,
- 7 proc. raczej nie,
- 1 proc. trudno powiedzieć,
- 2 proc. raczej tak,
- 4 proc. zdecydowanie tak.

Większość ankietowanych studentów kończących naukę zawodu twierdziło, że nie czuje się odpowiednio przygotowanych do samodzielnego wykonywania zawodu:
- 67 proc. zdecydowanie nie,
- 24 proc. raczej nie,
- 5 proc. trudno powiedzieć,
- 3 proc. raczej tak,
- 1 proc. zdecydowanie tak.

Ta ocena zmienia się radykalnie u lekarzy i lekarzy dentystów, którzy odbywają staż podyplomowy, lub właśnie go ukończyli:
- 31 proc. zdecydowanie nie,
- 23 proc. raczej nie,
- 14 proc. trudno powiedzieć,
- 25 proc. raczej tak,
- 7  proc. zdecydowanie tak.

Na pytanie czy studia odpowiednio przygotowują do zadań praktycznych w  zawodzie:
- 27 proc. zdecydowanie nie,
- 39 proc. raczej nie,
- 18 proc. trudno powiedzieć,
- 14 proc. raczej tak,
- 2 proc. zdecydowanie tak.

Staż podyplomowy jedyna okazja do nauki praktycznej strony zawodu lekarza

Z rozmów z lekarzami stażystami jednoznacznie wynika, że dopiero w czasie stażu podyplomowego poznali oni sposób funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i nauczyli się wielu praktycznych umiejętności, których nie mieli możliwości opanować w toku studiów.

Wielu lekarzy stażystów dopiero podczas stażu podyplomowego podjęło decyzję o wyborze specjalizacji, pisze w liście otwartym do prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego, rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, z-cy przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, prezes ORL WIL, lek. Artur de Rosier.

- Informacje te wpisują się w doświadczenia własne oraz wielu moich koleżanek i kolegów, którzy uważają, że staż podyplomowy jest niezbędnym elementem wstępnym w karierze zawodowej lekarza i lekarza dentysty. Naszym zdaniem brak jasno określonych prawem czynności, które studenci mogą wykonywać w stosunku do pacjenta samodzielnie lub pod nadzorem czy konsultacją z lekarzem tworzy fikcyjne środowisko nauki praktycznej, podkreśla prezes ORL WIL.

Problem wymaga szerokiej dyskusji

Prezes ORL WIL lek. Artur de Rosier zadaje następujące pytania rektorowi UM w Poznaniu, sygnalizujące poważny problem wynikający z likwidacji stażu podyplomowego:
- Czy KRAUM ma pełne przekonanie, że zniesienie stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów przyniesie pozytywne skutki dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia?
- Czy KRAUM uważa, że staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów powinien zostać zniesiony już od przyszłego roku akademickiego? Oznacza to poważną zmianę w toku kształcenia dla roczników, które już rozpoczęły naukę.
-  Dlaczego przed podjęciem tak daleko idącej uchwały KRAUM nie zwróciła się o konsultacje do samorządu lekarskiego?