• Pieniądze, jakie Ministerstwo Zdrowia przeznacza na stomatologię wzrosły o 60 proc. od 2019 r. i wynoszą prawie 3 mld zł
  • Wiceminister zdrowia zapowiada dalsze zwiększanie środków na stomatologię o kolejne 141,5 mln zł
  • Do 26 maja 2023 r. prezes AOTMiT miał przygotować raport w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i wydanie rekomendacji, w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Prawie 3 mld zł na leczenie stomatologiczne

W aktualnie procedowanej zmianie planu finansowego NFZ na 2023 r. przewidziano dalsze zwiększenie wartości środków przeznaczanych na stomatologię o kolejne 141 497 tys. - informuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. 

Nakłady NFZ na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie stomatologii wzrosły z kwoty 1,846 mld zł w 2019 r. do 2,954 mld zł w 2023 r. (plan aktualny wg stanu na 23 maja 2023 r.) i są wyższe o 1,108 mld zł (o 60 proc.).

Wysoka dynamika wycen leczenia endodontycznego 

Na zwiększenie środków przeznaczonych na leczenie stomatologiczne wpłynął m.in. wzrost wyceny świadczeń z zakresu leczenia endodontycznego od 1 lipca 2020 r. (tabela 1).

Tabela 1. Zmiany wyceny procedur z zakresu leczenia endodontycznego

AOTMiT wycenia stomatologię

Na zlecenie ministra zdrowia, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (znak: WT.5403.33.2021.NFK.38 z 18 listopada 2022 r. w sprawie wyceny pakietów z chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz usunięcia wypełniania amalgamatowego) przygotował wycenę następujących świadczeń:

  • usunięcie wypełnienia amalgamatowego;
  • pakiety z chirurgii stomatologicznej i periodontologii;
  • świadczenia dedykowane periodontologom.

Szczegóły zostały zaprezentowane w tabeli 2 i 3.

Tabela 2. Wycena procedury usunięcie wypełnienia amalgamatowego

Tabela 3 Wycena procedur z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii

Na zlecenie Ministra Zdrowia, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji aktualizował wyceny protez częściowych i całkowitych, finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z tabelą 4 i 5.

Tabela 4 Wycena protez częściowych

 

Wyższe uposażenia minimalne

Minister zdrowia pismem z 22 lutego 2023 r.,  zlecił Prezesowi AOTMiT do 26 maja 2023 r., dokonanie analizy oraz przygotowanie raportu w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i wydanie rekomendacji, w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia wprowadzanym ustawą z 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

W tym samym piśmie zostało zlecone również dokonanie wariantowych analiz:

  • związanych ze wzrostem wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umów innych niż umowa o pracę,
  • związanych z prognozą wskaźnika inflacji w latach 2023 - 2024 r.,
  • uwzględniających symulację zmniejszenia różnic pomiędzy świadczeniodawcami w poszczególnych zakresach świadczeń wartości jednostek rozliczeniowych stosowanych w umowach zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • uwzględniających odrębne rozwiązania dla obszarów świadczeń zidentyfikowanych jako wymagające pilnej interwencji w zakresie zwiększenia poziomu finansowania.

 Wartość finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej w danym roku zdeterminowana jest poziomem środków zapisanych na ten cel w planie finansowym NFZ zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów, sporządzonym zgodnie z uregulowaniami art. 120 i 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).