• Według OW NFZ w Warszawie są problemy związane z pozyskaniem kadr, głównie w zakresie: ortodontów, protetyków, chirurgów stomatologicznych, periodontologów.
  • W II półroczu 2021 r. podwyższono niektóre wyceny świadczeń (541 umów na łączną kwotę 2,2 mln zł).
  • Nakłady NFZ OW w Warszawie na świadczenia stomatologiczne wzrosły z 209,4 mln zł w 2020 r. do 289,1 mln zł w 2022 r. i są wyższe o 38 proc.

OW NFZ w Warszawie zapowiada zakontraktowanie świadczeń w gabinetach szkolnych. Kiedy i jakie postępowania będą ogłoszone - zależeć ma od przebiegu epidemii. Obszarami kontraktowania będą powiaty.

Problemy ze specjalistami

OW NFZ w Warszawie poinformował, że zgłaszane są problemy związane z pozyskaniem kadr, jednakże dotyczą one głównie lekarzy specjalistów: ortodontów, protetyków, chirurgów stomatologicznych, czy też periodontologów.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra zdrowia z 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U.2021.2148) minimalnym warunkiem wymaganym do udzielania świadczeń ogólnostomatologicznych, jest zapewnienie lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu.

Odrabianie kontraktów nie wykonanych w czasach pandemii

Dla świadczeniodawców, którzy ze względu na epidemię COVID-19 nie mogli wypełnić umowy z Funduszem wprowadzono mechanizm tzw. 1/12 kontraktu, polegający na zaliczkowej wypłacie części środków z umowy, pomimo niewykonania lub częściowego wykonania przez nich świadczeń wynikających z tej umowy.

W rozporządzeniu ministra zdrowia z 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2003) określono maksymalny termin na jaki można przedłużyć rozliczanie pobranych zaliczek na 31 grudnia 2023 r.

Zmiana § 2a ust. 1, ust. 2 oraz ust. 2a rozporządzenia przedłużyła o 3 miesiące okres (do 31 grudnia 2021 r.), w którym świadczeniodawcy mogli ubiegać się o zaliczki (1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) przypadające na okres sprawozdawczy, którego dotyczy wniosek.

Przepis ten odnosi się w dalszym ciągu wyłącznie do świadczeniodawców, którzy skorzystali z możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego w oparciu o przepis § 2 rozporządzenia.

Wycena procedur stomatologicznych

Mazowiecki OW NFZ od 1 lipca 2021 r. podniósł cenę za punkt rozliczeniowy w następujących zakresach:
- świadczenia ogólnostomatologiczne;
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.;
- świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w dentobusie.

Zmiana objęła 541 umów i skutkowała wzrostem wartości kontraktów w II półroczu 2021 r. o łączną kwotę 2,2 mln zł.

Nakłady na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju leczenie stomatologiczne w województwie mazowieckim rosną: z kwoty 209,436 mln zł w 2020 r. do 289,107 mln zł w 2022 r. (stan na 8 lutego 2022 r.) i są wyższe o 79,671 mln zł (o 38 proc.).

Dodatkowe środki ze względu na COVID-19

Świadczeniodawcom zapewnione zostały dodatkowe środki pieniężne na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej związanych z przeciwdziałaniem COVID w formie ryczałtu 3 proc. wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy, które umożliwiają ich udzielanie w sytuacji wzrostu kosztów działalności leczniczej związanego przede wszystkim z koniecznością udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium Polski stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii.