Przedstawiciele Funduszu informują, że konkurs na te świadczenia na II półrocze 2014 r. i lata następne zostanie ogłoszony przez MOW w pierwszym kwartale br., niezwłocznie po opublikowaniu niezbędnych aktów prawnych (w szczególności zarządzenia w sprawie kryteriów oceny ofert) oraz dostosowania systemów informatycznych.

- Prosimy zainteresowane podmioty o zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi, a w szczególności z rozporządzeniem ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, zarządzeniem Nr 77/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz zarządzeniem Nr 57/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 2 października 2013 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - apelują przedstawiciele MOW NFZ.

Ewentualne pytania dotyczące tych kwestii można kierować do Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej - Sekcja AOS i STM. Fundusz obiecuje, że odpowiedzi będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie w zakładce „Kontraktowanie 2014".