• Bezpłatna infolinia jest jednym z narzędzi działania Rzecznika Praw Pacjenta. Dzwoniąc na numer 800-190-590 każdy może otrzymać informacje dotyczące swoich praw - jako pacjenta
  • Liczba skarg napływających do Rzecznika Praw Pacjenta wzrosła o ok. 100 proc. w porównaniu do czasu sprzed epidemii (z 66,5 tys. w 2019 r. do 133 tys. - w 2021 r.)
  • Pacjenci bardzo często skarżyli się na długi czas oczekiwania na świadczenia, szczególnie do niektórych poradni specjalistycznych m.in.: kardiologicznej, ortopedycznej, endokrynologicznej, okulistycznej, czy neurologicznej
  • RPP ma prawo zwrócić się do organu nadrzędnego, który sprawuje nadzór i może dokonywać kontroli i oceny działalności placówki, w której naruszono prawa pacjenta 

Rośnie liczba skarg zgłaszanych Rzecznikowi Praw Pacjenta

Z danych Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że w 2021 r. liczba połączeń za pośrednictwem infolinii wzrosła o ok. 100 proc. w porównaniu do czasu sprzed epidemii: liczba połączeń przychodzących w roku 2019 to: 66,5 tys., w roku 2020 - 110 tys., w roku 2021 - 133 tys.

Zagadnienia związane z realizacją prawa do świadczeń zdrowotnych stanowią przeważającą liczbę zgłoszeń na infolinię. Również w 2021 r. ponad 53 proc. zgłoszeń dotyczyło tego prawa pacjenta.

Z informacji RPP wynika, że sygnały przekazywane przez pacjentów na infolinię pochodzą z całego kraju, ale też spoza granic Polski. Najwięcej zgłoszeń zarejestrowano z województwa mazowieckiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Natomiast najmniejszą liczbę zgłoszeń zarejestrowano z województwa podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. 

Najczęstsze skargi napływające do biura Rzecznika Praw Pacjenta

Wśród problemów związanych z dostępem do lekarza POZ, pacjenci najczęściej zgłaszali sytuacje odmowy rejestracji przyszłych wizyt, odmowy udzielenia świadczenia w stanie nagłym, wizyty domowej, przyjęcia deklaracji wyboru lekarza pierwszego kontaktu. Bardzo często zgłaszany był problem braku kontaktu z rejestracją np. przychodni (telefonicznego czy e-mailowego), zarzut nieodbierania telefonów, odmowy rejestracji osobistej w placówce.

Pacjenci bardzo często skarżyli się także na kolejki pacjentów oczekujących na świadczenia - zgłaszali uwagi do długiego czasu oczekiwania, szczególnie do niektórych poradni specjalistycznych m.in.: kardiologicznej, ortopedycznej, endokrynologicznej, okulistycznej, czy neurologicznej. Kolejki dotyczyły również planowego leczenia szpitalnego, a także rehabilitacji ambulatoryjnej i szpitalnej.

Wiele zgłoszeń dotyczyło porodu w warunkach reżimu sanitarnego. Pacjenci, kobiety i ich partnerzy, często zgłaszali zastrzeżenia dotyczące wdrożonego na oddziałach położniczych standardu porodu w maseczkach, czy również zakazu bądź ograniczenia w odwiedzinach nowo narodzonych dzieci.

Pacjenci krytykowali też zakaz odwiedzin w szpitalach ze względu na epidemię - w tym trudności związane z całkowitym zakazem odwiedzin w podmiotach na oddziałach szpitalnych, czy też restrykcyjnym ograniczaniem (np. 15 minut raz w tygodniu). Brak odwiedzin był szczególnie uciążliwy dla pacjentów starszych i ciężko chorych. Problem ten był zgłaszany również w kontekście SOR i dotyczył braku możliwości obecności osoby towarzyszącej, nawet w przypadku osób starszych, niepełnosprawnych czy niesamodzielnych.

Skargi dotyczyły także m.in. odmowy udzielenia informacji, odmowy zapewnienia dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze względu na ograniczenia związane z epidemią, nawet dla pacjentów z niepełnosprawnością, odsyłanie pacjentów do innych miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych, odwoływanie planowych wizyt i innych procedur leczniczych bez wskazania nowego terminu, odmowy lub nieuzasadnionej zwłoki w udostepnieniu dokumentacji medycznej, nierespektowanie szczególnych uprawnień do świadczeń zdrowotnych np. uprawnienia honorowych dawców krwi, osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, kobiet w ciąży.

Jak zgłaszać problemy Rzecznikowi Praw Pacjenta

Bezpłatna infolinia dla pacjentów jest jednym z narzędzi działania Rzecznika Praw Pacjenta. Dzwoniąc na numer 800-190-590 każdy obywatel może otrzymać informacje dotyczące swoich praw - jako pacjenta.

Jeśli zgłoszenie pacjenta wskazuje, że w sprawie mogło dojść do nieprawidłowości, Rzecznik Praw Pacjenta podejmie sprawę i rozpocznie postępowanie wyjaśniające, ustalając, czy naruszono prawa pacjenta. Jeżeli tak się stało, RPP skieruje do podmiotu leczniczego wystąpienie, zawierające opinie lub wnioski, co do sposobu załatwiania tej sprawy. Dodatkowo, jeżeli sprawa tego wymaga, Rzecznik może zażądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zastosowania sankcji służbowych wobec konkretnego pracownika placówki.

Rzecznik może też zwrócić się do organu nadrzędnego - który sprawuje nadzór i może dokonywać kontroli i oceny działalności placówki, w której naruszono prawa pacjenta - z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa.