Listę taką przekazała na prośbę Rzecznika Praw Pacjenta dr hab. Beata Kawala, konsultant krajowy w dziedzinie ortodoncji. Leczenie dzieci z rozszczepem wargi lub podniebienia realizowane jest w kilkunastu ośrodkach akredytowanych do realizacji programu „Ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki".

Świadczenia w ramach tego programu realizowane są w warunkach ambulatoryjnych. Na podstawie art. 29 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych spośród wszystkich, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, tak więc i w tym przypadku nie obowiązuje "regionalizacja"

Lista ośrodków poniżej..