Według oceny protestujących - wbrew opinii Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz Ministerstwa Zdrowia - w obecnym stanie prawnym studia na na uniwersytetach medycznych nie przygotowują absolwentów w stopniu wystarczającym do samodzielnego wykonywania zawodu niezwłocznie po ich ukończeniu.

Staż podyplomowy to czas, w którym młodzi lekarze i lekarze dentyści zapoznają się z działaniem polskiego systemu ochrony zdrowia oraz po raz pierwszy w swoim życiu, pod nadzorem opiekuna, zostaje im powierzona opieka nad pacjentami. To wtedy zapoznają się z praktycznymi aspektami wiedzy, jaką nabyli w czasie studiów i pod kontrolą doświadczonych kolegów, dzięki czemu mogą wykorzystać ją w bezpieczny sposób.

Taka praktyka jest dla nich szczególnie wartościowa w warunkach pandemii COVID-19, kiedy wiele zajęć w procesie kształcenia odbywało się w formie zdalnej, co z konieczności wiązało się ze zmniejszeniem realnego kontaktu z pacjentami oraz placówkami ochrony zdrowia.

Likwidacja stażu podyplomowego prowadzić będzie do dalszego obniżania standardów jakości kształcenia pracowników ochrony zdrowia, bezpośrednio zagrażając zdrowiu i życiu pacjentów. Co więcej, takie działanie doprowadzi do sytuacji, w której niedoświadczeni lekarze i lekarze dentyści będą w ogromnym stopniu narażeni na odpowiedzialność zawodową, cywilną i karną, jaka grozi im za popełnienie nieumyślnych błędów medycznych.

W związku z taką sytuacją poseł prosi o odpowiedź na następujące pytania:
Jakie jest ratio legis proponowanych zmian?
Czy zmiany te konsultowano z odpowiednimi środowiskami?
Czy dokonano analizy skutków pod kątem wpływu na jakość kształcenia kadr medycznych?
Czy dokonano analizy skutków pod kątem wpływu na prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i etycznych?