• Gmina Kleszczów realizuje profilaktyczny program schorzeń zębów i jamy ustnej w gminie Kleszczów (w latach 2023 - 2025)
 • Koszt realizacji trzyletniego programy oszacowano na 7,5 mln zł
 • Program został pozytywnie oceniony przez Radę Przejrzystości przy AOTMiT   

Program profilaktyczny, którego wartość oszacowano na 7,5 mln zł, będzie sfinansowany z budżetu gminy Kleszczów.

Populacja docelowa programu

Działania, realizowane w ramach programu, adresowane są do pełnoletnich mieszkańców gminy Kleszczów.

W czasie trwania trzyletniego programu docelowa populacja stanowić będzie 5024 osób, w tym 2562 kobiet oraz 2462 mężczyzn.

Kryteria włączenia do programu to wiek co najmniej 18 lat. Ważne jest zameldowanie na terenie gminy Kleszczów.

Realizatorzy „Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki schorzeń zębów i jamy ustnej na lata 2023-2025”

 • Kleszczów - Kleszczowska Przychodnia Salus
  dr n. med. Olga Orłowska
  dr n. med. Marta Biesaga
  tel. 791-399-784
 • Kleszczów - Szkoła Podstawowa
  lek. stom. Marzena Kabzińska
  tel. 505-787-912
 • Łękińsko - Szkoła Podstawowa
  lek. stom. Aleksandra Cieślik
  tel. 44 731-44-82
 • Łuszczanowice - Przedszkole Samorządowe
  lek. stom. Agnieszka Skrzypczyk
  tel.  44 731-48-93

Realizatorzy „Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży na lata 2023-2025”

Kleszczów - Kleszczowska Przychodnia Salus
dr n. med. Olga Orłowska
dr n. med. Marta Biesaga
tel. 791-399-784 

Kleszczów - Szkoła Podstawowa
lek. stom. Marzena Kabzińska
tel. 505-787-912

Łękińsko – Szkoła Podstawowa
lek. stom. Aleksandra Cieślik
tel. 44 731-44-82

Łuszczanowice - Przedszkole Samorządowe
lek. stom. Agnieszka Skrzypczyk
tel.  44 731-48-93 

Cele realizacji programu

W projekcie wskazano dwa cele szczegółowe:

 • podniesienie lub utrzymanie wiedzy w zakresie zachowań prozdrowotnych, czynników ryzyka i działań profilaktycznych w zakresie próchnicy u pełnoletnich osób rekrutujących się z populacji docelowej zameldowanej na terenie gminy Kleszczów;
 • zwiększenie liczby pełnoletnich osób stosujących się do zasad prawidłowych technik higieny jamy ustnej osób rekrutujących się z populacji docelowej zameldowanej na terenie gminy Kleszczów.

W programie zaplanowano przeprowadzenie wizyty kwalifikacyjnej, świadczeń stomatologicznych oraz działań edukacyjnych.

Proponowane świadczenia stomatologiczne

Wśród interwencji medycznych wskazano na następujące świadczenia:

 • badanie lekarskie stomatologiczne i ocena stanu zdrowia jamy ustnej wraz z oceną wskaźnika PUW;
 • lakierowanie;
 • fluoryzacja według potrzeb zębów stałych;
 • leczenie zębów stałych kompozytami światłoutwardzalnymi;
 • znieczulenie miejscowe nasiękowe stosowane w połączeniu z innymi świadczeniami stomatologicznymi;
 • znieczulenie przewodowe wewnątrzustne stosowane w połączeniu z innymi świadczeniami stomatologicznymi.

Dodatkowo, w ramach programu możliwe będzie wykonanie pojedynczych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatu rentgenowskiego. Procedura ta zostanie zastosowana wobec każdego z uczestników na podstawie skierowania od lekarza dentysty. Wskazano, że liczba zdjęć nie będzie limitowana i wyniknie z uzasadnionej potrzeby oraz planu działań profilaktycznych ustalonych przez lekarza.

Szkolenia profilaktyczne

W projekcie zaplanowano także przeprowadzenie działań edukacyjnych w w formie:

 • e-learningu,
 • wykładów,
 • materiałów audiowizualnych,
 • telekonferencji.

Szkolenie może zostać przeprowadzone w formie indywidualnej podczas wizyty u stomatologa.

Tematyka działań edukacyjnych obejmie:

 • korzyści płynące z kontrolnych wizyt stomatologicznych,
 • prezentację produktów i środków higieny jamy ustnej, jakie należy stosować w celu zahamowania rozwoju próchnicy,
 • omówienie skutków zdrowotnych nieleczonej próchnicy,
 • korzyści płynące z regularnej profilaktyki stomatologicznej, bez względu na wiek pacjenta.

Szkolenia będą miały formę 60 minutowych prelekcji, podczas których zostaną:

 • przekazane materiały edukacyjne;
 • zaprezentowane poprawne techniki szczotkowania zębów;
 • sposoby utrzymania dobrego stanu zdrowia jamy ustnej.

Ponadto wskazano również na organizowanie np.:

 • kampanii medialnych,
 • pikników,
 • pogadanek edukacyjnych,
 • warsztatów,

·     poradnictwa/szkoleń,

·     wydarzeń rekreacyjno-sportowych.

W zależności od możliwości organizacyjnych, uczestnicy programu mogą otrzymać drobne akcesoria np. szczoteczkę do zębów lub nić dentystyczną.

W projekcie nie przedstawiono szczegółowych informacji dotyczących m.in. tematyki prowadzonych działań. Wskazano na różne możliwości, które mogą zostać wykorzystane w przygotowywaniu działań edukacyjnych, co potwierdza również uogólniony budżet w tym zakresie.

Projekt programu zakłada przeprowadzenie jego monitorowanie i ewaluację.

Realizator programu zostanie wybrany w drodze konkursu

Koszt realizacji programu

W projekcie programu przedstawiono koszt jednostkowy, wynoszący 1492,80 zł/os., koszty pośrednie w wysokości 45 tys. zł, w tym:

 • ewaluacja i monitorowanie – 10 tys. zł,
 • personel programu – 10 tys. zł,
 • personel obsługowy – 10 tys. zł,
 • działania informacyjno-edukacyjne – 15 tys. zł.

Wyszczególniono także koszty bezpośrednie – 2,455 mln zł, w tym:

 • przygotowanie i prowadzenie działań edukacyjnych – 25 tys. zł,
 • przeprowadzenie każdej interwencji w ramach programu wraz z zakupem gadżetów promocyjnych – 2,4 mln zł,
 • realizacja edukacji – 15 tys. zł,
 • wywiad kwalifikacyjny – 15 tys. zł.