Stosowna uchwała Rady Miejskiej przewiduje zorganizowanie przetargu wśród właścicieli gabinetów stomatologicznych, ale póki co ogłoszenia w biuletynie informacji publicznych jeszcze nie ma.

Adresatami programu są wszyscy uczniowie klas I - VI szkół podstawowych miasta i gminy Skawina. Zgodnie z ich liczbą (programem powinno być objętych ok. 2,5 tys. uczniów szkół podstawowych), średnio na jednego młodocianego pacjenta przypadnie po 20 zł. Czego za takie pieniądze oczekują radni Skawiny?

Nie tak mało:
Obniżenia wartości wskaźników próchnicy u dzieci.
Zwiększenia odsetka dzieci i młodzieży ze zdrowym uzębieniem i przyzębiem.
Zmniejszenia kosztów związanych z leczeniem stomatologicznym.
Podniesienia świadomości zdrowotnej dzieci i ich rodziców.

Radni zdają sobie sprawę z tego, że w celu zapewnienia wysokiej frekwencji w programie, konieczny będzie dostęp do pełnej informacji o jego realizacji. Nastąpić to ma poprzez pisemne informacje skierowane do wszystkich rodziców (informacje zamieszczone w szkołach podczas zebrań z rodzicami, strony internetowe szkół oraz tablice ogłoszeniowe).
Rekrutacja uczniów do programu powinna nastąpić po pisemnej zgodzie rodziców na udział dziecka w programie.

Główne założenia organizacyjne programu:
Podmiot realizujący: uprawnienia i możliwości do zrealizowania założonych zadań.
Czas realizacji: maj - grudzień 2015 r.
Miejsce realizacji: przygotowane sale (gabinety) w budynkach szkół podstawowych.
Nadzór nad realizacją programu: Wydział Edukacji Zdrowia i Kultury Urzędu Gminy

Po zakończeniu projektu zostanie dokonana analiza ilościowa i jakościowa jego realizacji.