• Trwa konkurs ofert na realizowanie opieki stomatologicznej dla uczniów uczęszczających do szkół w gminie Stęszew
 • Profilaktyka i leczenie ma obejmować ok. 1,5 tys. uczniów z pięciu szkół
 • Oferty przyjmowane są do 12 maja 2023 r. 

Zakres realizowanych  świadczeń

Opieka stomatologiczna powinna obejmować:

 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia;
 • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia (z wyłączeniem świadczeń ortodoncji).

Szczegółowy wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawiera:

 • rozporządzenie ministra zdrowia z 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1462);
 • rozporządzenie ministra zdrowia z 25 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1912).

Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością.

Zasady realizowania opieki stomatologicznej

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenia opieki stomatologicznej powinny być realizowane w pomieszczeniu przeznaczonym na gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej w Stęszewie, w budynku przy ul. Szkolnej 1.

Oferent powinien wyposażyć pomieszczenie w sprzęt umożliwiający realizację świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej.

Organ prowadzący przewiduje zawarcie porozumienia z jednym świadczeniodawcą.

Uczniowie szkół objęci opieką stomatologiczną

Opieka stomatologiczna dotyczy uczniów szkół, dla których Gmina Stęszew jest organem prowadzącym:

 • Szkoła Podstawowa w Stęszewie - ok. 920 uczniów,
 • Szkoła Podstawowa Specjalna w Stęszewie - ok 30 uczniów,
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeziorkach – ok. 160 uczniów,
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strykowie – ok. 150 uczniów,
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modrzu – ok. 130 uczniów.

Opieka stomatologiczna nad uczniami odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

Przygotowanie oferty 

Oferta powinna zawierać:

 • zgłoszenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do oferty;
 • zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej;
 • kopię potwierdzenia wpisu do właściwego rejestru;
 • oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji lub zatrudnianiu specjalistów;
 • kopię umowy z NFZ w zakresie świadczeń stomatologicznych.

Ofertę wraz załącznikiem należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, z dopiskiem Opieka Stomatologiczna nad uczniami

Termin nadsyłania ofert: 12 maja 2023 r. do godz. 15:00. (w przypadku ofert kierowanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Informacje dodatkowe: tel. 618197138