• Trwa konkurs ofert na realizowanie opieki stomatologicznej nad uczniami sześciu szkół usytuowanych na terenie gminy Szprotawa
  • Realizacja zadania będzie się odbywała w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z Gminą Szprotawa
  • Nadsyłanie ofert podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie upływa 31 sierpnia 2022 

Konkurs na świadczenia stomatologiczne dla uczniów

Wyłoniony w konkursie lekarz stomatolog będzie wykonywał:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia;
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
Realizacja zadania będzie się odbywała w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z Gminą Szprotawa na świadczenie usług z zakresu leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa.

Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

Kto będzie objęty opieką stomatologiczną 

Opieka stomatologiczna dotyczy łącznie 1437 uczniów z następujących szkół:  

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Szprotawie, 587 uczniów;
  • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach, 238 uczniów;
  • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Siecieborzycach, 101 uczniów;
  • Szkoła Podstawowa w Długiem, 78 uczniów;
  • Szkoła Podstawowa Jana Brzechwy w Lesznie Górnym, 145 uczniów;
  • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie, 288 uczniów.

Warunki uczestnictwa w konkursie 

Do realizacji usług zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje największą liczbę godzin świadczenia usług.

Oferty należy złożyć do 31 sierpnia 2022 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa w godzinach pracy urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Opieka stomatologiczna nad uczniami”.

Dodatkowe informacje: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Szprotawie tel. 68-376-05-83.