• Od 2015 r. przybyło na uczelniach medycznych 7,74 tys. studentów (o 233 więcej na wydziałach lekarsko - stomatologicznych)
  • Uruchomienie preferencyjnych kredytów dla studentów medycyny jeszcze w tym roku akademickim
  • Trzy nowe moduły nauczania w ramach zwiększania kompetencji i umiejętności tzw. miękkich
  • MZ chce zachęcić młodych do pracy dydaktycznej
  • Zapowiedź przesunięcia liczby godzin z przedmiotów teoretycznych na korzyść nauczania praktycznego
  • Planowane zmiany w kształceniu podyplomowym  

 

Komisja Zdrowia rozpatrzyła informacje wiceministra zdrowia na temat kształcenia lekarzy, zmian w programie i organizacji studiów oraz zasad specjalizacji i pozyskiwania akredytacji.

 

Więcej studentów na uniwersytetach medycznych

- Ogólna liczba studentów na kierunku lekarskim wynosi przeszło 39 tys., w tym na uczelniach publicznych 37 tys., z tego na uczelniach w trybie bezpłatnym kształci się ponad 25 tys. studentów - powiedział Brobmer. Zaznaczył, że od 2015 r. wzrosła liczba studentów o 7,74  tys. 

Poinformował, że na kierunku lekarsko - dentystycznym kształci się 5704 studentów, w tym na bezpłatnie 3864. Od 2015 r. ich liczba wzrosła o 233 osoby.

Piotr Bromber powiedział, że MZ przygotowało dla studentów tzw. "Pakiet dla Młodych", który ma zachęcać i przekonywać do studiowania medycyny, a podczas jej studiowania ułatwiać tę ścieżkę. Wyjaśnił, że pakiet składa się z pięciu elementów. 

 

Kredyty da studentów medycyny

- Jednym z nich jest kredyt dla studentów, którego uruchomienie zakładamy jeszcze w tym roku akademickim - zapowiedział wiceminister zdrowia. Poinformował, że została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. - Zakładamy, że pod koniec maja jeden z banków komercyjnych, z którym toczą się rozmowy, zatwierdzi produkt i ruszy akcja informacyjna i promocyjna - dodał Bromber.

Zmiany w standardach kształcenia

Bromber powiedział, że "Pakiet dla Młodych" zakłada również zamiany w standardach kształcenia. Interdyscyplinarny zespół, który zajął się tym tematem, zakończył prace przedkładając jej efekty  MEiN, który pracuje nad przygotowaniem stosownego rozporządzenia - zapowiedział. Dodał, że pakiet obejmuje także projekt "Praca dla studenta", który zakłada dodatkowe fakultatywne szkolenia i produkt "Młody Dydaktyk", poprzez który MZ chce zachęcić młodych do pracy dydaktycznej.

Nauka kompetencji miękkich 

Wiceminister zdrowia powiedział, że w ramach zwiększania kompetencji i umiejętności tzw. miękkich, czyli komunikacji z pacjentem i między zawodami, radzenia sobie ze stresem i odpowiedzialnością oraz pozyskiwania grantów na działalność naukową, przygotowano trzy moduły.

- Pierwszy, dotyczący komunikacji, realizowany jest przez zajęcia fakultatywne. Zajęciami z radzenia sobie ze stresem i odpowiedzialnością zawodową ma zająć się Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zaś grantami Agencja Badań Medycznych - wyjaśnił Bromber.

Zwiększenie potencjału dydaktycznego na uniwersytetach medycznych

Zaznaczył, że zwiększenie liczby studentów na kierunkach medycznych wymaga poszerzenia kadry naukowej. - Pracujemy nad systemem zachęt do pozostania na uczelni i prowadzenia zajęć dydaktycznych nie tylko po zakończeniu studiów, ale nawet już w ich trakcie - powiedział Bromber. Wspomniał, że rozważana jest możliwość, aby studenci szóstego roku mogli prowadzić zajęcia z kolegami z młodszych lat.

Więcej zajęć praktycznych na studiach 

Zaznaczył, że "Pakiet dla Młodych" ma stworzyć ludziom młodym lepszej perspektywy do startu w zawodzie oraz upraktycznienie studiów. Powiedział, że w tym celu przesunięto liczbę godzin z przedmiotów teoretycznych na rzecz przedmiotów praktycznych.

- Jest plan wprowadzenia obowiązkowego egzaminu praktycznego na szóstym roku studiów - powiedział Bromber.

Zapowiedział, że planowane są także zmiany kształcenia podyplomowego.

- Do końca lipca musimy zatwierdzić nowe programy specjalizacyjne - powiedział wiceminister zdrowia.

Przypomniał, że od jesieni będzie centralny nabór na specjalizacje.

Obawy co do rozwiązań proponowanych przez MZ

Przewodniczący Komisji Zdrowia Tomasz Latos (PiS) zwrócił uwagę, że uczelnie są samodzielne, a zmiana programowa musi być dokonywana w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Wyraził także obawy wobec nauki studentów przez studentów, chyba, że uruchomione zostaną nowe mechanizmy. Zaapelował także o przywrócenie stażu podyplomowego. - Kwestią dyskusji jest to, jak on powinien wyglądać" - powiedział Latos.