• NFZ przesyłał wniosek o dokonanie wyceny świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych  do AOTMiT.
  • Powstanie system szkolenia ustawicznego warunkującego uzyskanie zgody na wykonywanie procedur radiologicznych.
  •  Placówki stomatologiczne, nieposiadające jeszcze żadnego programu gabinetowego, rekomenduje się, aby podczas dokonywania ostatecznego wyboru wziąć pod uwagę finalną wersję przynajmniej kilku programów.
  • Prezydium NRL zapowiada ponowną odsłonę ankiety, jaką przeprowadził w 2019 r. wśród producentów programów gabinetowych.
  • Braku możliwości placówek stomatologicznych na prowadzenie repozytoriów dokumentacji medycznej we własnym zakresie.
  • Wciąż brak jasnych wytycznych dotyczących obowiązku wymiany przez podmioty lecznicze kas papierowych na kasy online.

O ustaleniach, wnioskach i wytycznych podjętych przez Komisję Stomatologiczną NRL poinformował jej szef i wiceprezes NRL Andrzej Cisło. 

Wycena świadczeń

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przerwała, będące na dużym stopniu zaawansowania, wspólne prace nad korektą wyceny części tabeli punktowej dotyczącej świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych (NFZ przesyłał wniosek o dokonanie ich wyceny do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji).

Zasadna jest obawa o termin zakończenia takich prac w ramach AOTMiT, w szczególności  w kontekście zaplanowanych na 2022 r. postępowań konkursowych. 

Radiologia stomatologiczna 

Wobec uzgodnionego z GIS i MZ zakresu wymagań do uzyskania przyszłej zgody na wykonywanie procedur radiologicznych innych niż zdjęcia wewnątrzustne - Komisja Stomatologiczna przystępuje do prac nad opracowaniem systemu szkolenia ustawicznego w tej dziedzinie (odbycie szkolenia jest warunkiem uzyskania zgody). 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Komisja Stomatologiczna w pełni podziela  opinie i rekomendacje zawarte w Stanowisku PNRL z 28 maja 2021 r. 

W tej chwili część dostawców aplikacji służących do prowadzenia dokumentacji stomatologicznej kończy prace aktualizacyjne. Rozwiązania dotyczące obsługi karty wizyty stomatologicznej, w sposób zapewniający wpisanie wszelkich danych niezbędnych do sporządzenia z wizyty stomatologicznej raportu zdarzenia medycznego mogą spowodować dość znaczne różnice w funkcjonalności programu w stosunku do prezentowanych wcześniej wersji demonstracyjnych. Dlatego placówkom stomatologicznym, nieposiadającym jeszcze żadnego programu gabinetowego, rekomenduje się, aby podczas dokonywania ostatecznego wyboru wziąć pod uwagę finalną wersję przynajmniej kilku programów.

Końcową decyzję należy oprzeć na własnej ocenie wygody posługiwania się najczęściej obsługiwanymi funkcjami programu i ofertą modułów dodatkowych (recepta, kontakty SMS z pacjentami, moduły analityczne , statystyczne, współpraca z urządzeniami rtg , rozliczanie świadczeń NFZ, obsługa list oczekujących itd.). 

Ważny w ocenie kosztu licencji jest okres, przez jaki można liczyć na bezpłatne aktualizacje (należy założyć, że w pierwszym okresie wdrażania nowych obowiązków może zachodzić konieczność częstych aktualizacji).

Niezmiernie ważne są warunki wsparcia technicznego i działalności infolinii producenta programu.

Naturalnie, wstępnym warunkiem poddania ocenie jakiegokolwiek programu jest wypełnianie przez niego podstawowych wymagań , jak choćby opisanych w projekcie nowelizacji "Minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla systemów usługodawców”.

Zespół ds. EDM Prezydium NRL zapowiada ponowną odsłonę ankiety, jaką przeprowadził w 2019 r. wśród producentów programów gabinetowych. Wyniki tej ankiety zapewne pomogą dokonać wstępnej selekcji programów, które następnie każda placówka podda szczegółowej ocenie z punktu widzenia m.in. wygody użytkowania.

(patrz: zespół ds EDM NRL - "o co pytać dostawcę?")

Przesunięcie ustawowego terminu obowiązków raportowania zdarzeń medycznych i wymiany EDM

Komisja nie zgadza się stanowczo z prezentowanymi i powielanymi w prasie medycznej opiniami przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego o niecelowości przesuwania terminu obowiązków ustawowych zawartych w art.56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Wobec wymienianych w dyskusji publicznej prawdopodobnych okresów niezbędnych na prawidłowe wdrożenie całej reformy (od roku do kilku lat) funkcjonowanie w warunkach „martwego prawa, ale prawa” wydaje się niewskazane, a nawet niebezpieczne.

Komisja podziela w całej rozciągłości zdanie PNRL o braku możliwości  i braku środków finansowych placówek stomatologicznych na prowadzenie repozytoriów dokumentacji medycznej wyłącznie siłami usługodawców (placówek medycznych).

Kasy fiskalne online

Komisja przypomina Komunikat z 14 kwietnia 2021 r.  informujący o interpretacjach wydanych przez Krajową Informację Skarbową i wynikającego z nich braku obowiązku wymiany kas papierowych na kasy online przez podmioty lecznicze.

Podstawy tych interpretacji nie są jasne, toteż NRL skierowała do ministra finansów wniosek o wyjaśnienia w tej sprawie (czy istotnie wszystkie podmioty lecznicze są z tego obowiązku zwolnione).

Pomimo upływu miesiąca od wysłania pisma odpowiedź na nie dotąd nie nadeszła. Zostanie wystosowane ponowne pismo, ponaglające.

Póki ze strony MF nie nastąpi wyjaśnienie, lekarzom dentystom prowadzącym podmioty lecznicze przypomina się, że brak obowiązku wymiany kasy papierowej na kasę online może skutkować odmową refundacji części kosztów jej zakupu.

W przypadku chęci zainstalowania przez podmiot leczniczy  kasy online warto zwrócić się do właściwego dla siedziby podmiotu urzędu skarbowego o pisemne zapewnienie otrzymania zwrotu części kosztów.

Praktyki lekarskie (indywidualne i grupowe) obowiązek wymiany kas posiadają i cała korespondencja z ministrem finansów, o której wyżej mowa nie dotyczy w sytuacji praktyk. Praktyki muszą te kasy wymienić. 

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL

Andrzej Cisło