• 5 pkt w postępowaniu konkursowym za posiadanie separatora amalgamatu. Tyle chce dać świadczeniodawcom minister zdrowia
  •  Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniach o udzielanie świadczeń stomatologicznych wyszczególnia liczbę punktów przyznawanych za pracę specjalistów
  • Doprecyzowano także, wskazany w świadczeniach chirurgii stomatologicznej i periodontologii warunek, który określa minimalny odsetek zatrudnionego personelu o określonych kwalifikacjach   

Jest projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (chodzi o dokument z 5 sierpnia 2016 r. Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.).

Korekty, interesujące lekarzy dentystów, odnoszą się m.in. do wycofania amalgamatu stomatologicznego, jako materiału stosowanego do wypełnień (zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra zdrowia z 25 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego  - Dz. U. poz. 1912).

W związku z tymi zmianami podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne, w których:

  • stosowany jest amalgamat stomatologiczny,
  • usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego,
  • usuwane są zęby z wypełnieniami z amalgamatu stomatologicznego,

- powinny zapewnić wyposażenie gabinetów w separatory amalgamatu w celu zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie.

W tej sytuacji minister zdrowia chce wprowadzić odpowiednie zmiany w kryteriach oceny ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Stosowne modyfikacje zawiera załącznik nr 7 do rozporządzenia „Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne”.

Zaproponowane zmiany obejmują wprowadzenie nowego ocenianego warunku posiadania separatora amalgamatu przez świadczeniodawców realizujących świadczenia gwarantowane o kodach ICD-9-CM: 23.1108, 23.1502, 23.1503, 23.1504 i 23.1505, tj. w przedmiotach postępowania:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne,
  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży/świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole,
  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w dentobusie,
  • świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym,
  • świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS

Chodzi o dodatkową punktację za stosowanie separatora amalgamatu w miejscu udzielania świadczeń. Minister zdrowia sugeruje, że takie rozwiązanie ma na celu kompensowanie świadczeniodawcom kosztu zakupu separatora.

Doprecyzowano także, wskazany w świadczeniach chirurgii stomatologicznej i periodontologii warunek, który określa minimalny odsetek zatrudnionego personelu o określonych kwalifikacjach. W ocenie ministra zdrowia modyfikacja ta jest konieczna w związku z powstającymi wątpliwościami interpretacyjnymi.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostały wszczęte i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zmiany w projekcie zarządzenia dotyczące stomatologii  

 3) w załączniku nr 7 w tabeli nr 1 „Leczenie stomatologiczne”:

a) w części 1 „Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne”:
– w lp. I w kryterium „Jakość”:
– – w pkt 1 „Personel” ppkt 1.1-1.7 otrzymują brzmienie:

1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, zwany dalej ,,lekarzem dentystą specjalistą”, w dziedzinie stomatologii zachowawczej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją – 100 proc. czasu pracy poradni
Liczba punktów 15

1.2. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją – co najmniej 75 proc. czasu pracy poradni.
Liczba punktów 11

1.3. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją – co najmniej 50 proc. czasu pracy poradni.
Liczba punktów 6

Uwaga. W podpunktach 1.1, 1.2 i 1.3 tylko jedna odpowiedź do wyboru

1.4. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii ogólnej z co najmniej 10-letnim stażem pracy – co najmniej 75 proc. czasu pracy poradni.
Liczba punktów 9

1.5. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii ogólnej z co najmniej 10-letnim stażem pracy – co najmniej 25 proc. czasu pracy poradni.
Liczba punktów 3

Uwaga. W podpunktach 1.4 oraz 1.5 tylko jedna odpowiedź do wyboru

1.6. Lekarz dentysta ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej – 100 proc. czasu pracy poradni.
Liczba punktów 6

1.7. Lekarz dentysta ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej – co najmniej 75 proc. czasu pracy poradni.
Liczba punktów 3

Uwaga. W podpunktach 1.6 i 1.7 tylko jedna odpowiedź do wyboru

Separatory amalgamatu za 5 pkt.

W pkt 2 „Sprzęt i aparatura medyczna” po ppkt 2.3 dodaje się ppkt 2.4 w brzmieniu:

2.4. Separator amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń.
Liczba punktów 5

lp. IV otrzymuje brzmienie:

IV.
Cena
1. Cena
1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.
Liczba punktów - maksymalnie 8

b) w części 2 „Przedmiot postępowania: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży/świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole”:

– w lp. I w kryterium „Jakość” w pkt 2 „Sprzęt i aparatura medyczna” po ppkt 2.3 dodaje się ppkt 2.4 w brzmieniu:

2.4. Separator amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń.
Liczba punktów 5

– lp. II otrzymuje brzmienie:

II Kompleksowość
1. Sposób wykonania umowy
1.1. Realizacja umowy w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży.
Liczba punktów 6

1.2. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem prac techników dentystycznych oraz badań histopatologicznych
Liczba punktów 2

1.3. Realizacja umowy w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży (dotyczy przedmiotu postępowania: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole)
Liczba punktów 10

1.4. Realizacja umowy w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole (dotyczy przedmiotu postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży).

– lp. IV otrzymuje brzmienie:

IV.
Cena
1. Cena
1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.
Liczba punktów - maksymalnie 8

c) w części 2a „Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w dentobusie”:
– w lp. I w kryterium „Jakość”:
– – pkt 1 „Personel” otrzymuje brzmienie:

Czas pracy specjalistów

1 Personel

1.1. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej – 100 proc. czasu pracy poradni.
Liczba punktów 17

1.2. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej – co najmniej 75 proc. czasu pracy poradni.
Liczba punktów 13

1.3. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej – co najmniej 50 proc. czasu pracy poradni.
Liczba punktów 19

Uwaga. W podpunktach 1.1 i 1.2 i 1.3 tylko jedna odpowiedź do wyboru

1.4. Lekarz dentysta z co najmniej 10-letnim stażem pracy z dziećmi – 100 proc. czasu pracy poradni.
Liczba punktów 13

1.5. Lekarz dentysta z co najmniej 5-letnim stażem pracy z dziećmi –100 proc. czasu pracy poradni.
Liczba punktów 9

Uwaga. W podpunktach 1.4 i 15 tylko jedna odpowiedź do wyboru.

1.6. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego – 100 proc. czasu pracy poradni.
Liczba punktów 7

1.7. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego – co najmniej 75 proc. czasu pracy poradni.
Liczba punktów 3

1.8. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego – 100 proc. czasu pracy poradni.
Liczba punktów 5

1.9. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego – co najmniej 75 proc. czasu pracy poradni.
Liczba punktów 4

Uwaga. W podpunktach 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 tylko jedna odpowiedź do wyboru.

– – po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
3. Sprzęt i aparatura medyczna
3.1. Separator amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń.
Liczba punktów 5

– lp. IV otrzymuje brzmienie:
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.
Liczba punktów maksymalnie 8

d) w części 3 „Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym”:

– w lp. I w kryterium „Jakość” w pkt 2 „Sprzęt i aparatura medyczna” po ppkt 2.2 dodaje się ppkt 2.3 w brzmieniu:
2.3. Separator amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń.
Liczba punktów 4

– lp. II otrzymuje brzmienie:
II.
Kompleksowość
1. Sposób wykonania umowy
1.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, umowy zawartej w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne
Liczba punktów 4

1.2. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem prac techników dentystycznych oraz badań histopatologicznych.
Liczba punktów 3

 

Chirurgia stomatologiczna i periodontologia

– lp. III otrzymuje brzmienie:
III.
Cena
1. Cena
1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.
Liczba punktów maksymalnie 8

e) w części 4 „Przedmiot postępowania: Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii” w lp. I kryterium „Jakość” w pkt 1 „Personel” ppkt 1.1 otrzymuje brzmienie:
„1.1. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii szczękowej – co najmniej 75 proc. czasu pracy poradni.”,

f) w części 10 „Przedmiot postępowania: Świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS”:

– w lp. I w kryterium „Jakość”:
– – pkt 1 „Personel” otrzymuje brzmienie:
1 Personel
1.1.  Lekarz dentysta specjalista –100 proc. czasu pracy poradni.
Liczba punktów 20

1.2. Lekarz dentysta specjalista – co najmniej 75 proc. czasu pracy poradni.
Liczba punktów 14

1.3. Lekarz dentysta specjalista – co najmniej 50 proc. czasu pracy poradni.
Liczba punktów 9

Uwaga. W podpunktach 1.1, 1.2, 1.3 tylko jedna odpowiedź do wyboru.

1.4. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego – 100 proc. czasu pracy poradni.
Liczba punktów 5

1.5. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego – co najmniej 75 proc. czasu pracy poradni.
Liczba punktów 2

1.6. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego – 100 proc. czasu pracy poradni.
Liczba punktów 3

1.7. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego – co najmniej 75 proc. czasu pracy poradni.
Liczba punktów 2

Uwaga. W podpunktach 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, tylko jedna odpowiedź do wyboru.

– – w pkt 2 „Sprzęt i aparatura medyczna” po ppkt 2.3 dodaje się ppkt 2.4 w brzmieniu:
2.4. Separator amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń
Liczba punktów 5

lp. IV otrzymuje brzmienie:
IV.
Cena
1. Cena
1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.
Liczba punktów maksymalnie 8