Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Rywalizacja przebiegać będzie dwuetapowo:
I etap przedszkolny;
II etap powiatowy.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce profilaktyki próchnicy.

Laureatów konkursu wyłania komisja konkursowa powołana przez organizatora.

Cele konkursu:
Propagowanie zdrowego stylu życia.
Popularyzacja wiedzy na temat profilaktyki próchnicy.

W konkursie biorą udział dzieci w wieku od 2 do 6 lat i ich rodzice.

Autorem pracy może być jeden uczestnik - prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie

Każdy uczestnik konkursu powinien:
a) przekazać pracę konkursową wykonana dowolną techniką (pastele, farby, wyklejanki, inne formy) w dowolnym formacie do koordynatora przedszkolnego (szkolnego);
b) opatrzyć pracę metryczką (na odwrocie) - metryczka powinna zawierać dane: Imię i nazwisko autora pracy, nazwę przedszkola lub szkoły oraz nazwisko koordynatora przedszkolnego (szkolnego);
c) przedłożyć zgodę na udział w konkursie rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika.

Koordynator przedszkolny (szkolny) po przeprowadzonym etapie przedszkolnym i ocenie prac przekazuje pięć prac najlepiej ocenionych osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do PSSE) na adres:
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologicznej w Myśliborzu Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia 74-300 Myślibórz, ul. Północna 15
Z dopiskiem konkurs „Zdrowe zęby mamy — marchewkę zajadamy"

Termin konkursu: do 15 maja 2022 r. do godz. 15:00

Wyłonienie laureatów:
Laureatów konkursu wyłoni komisja konkursowa
do 31 maja 2022 r.
Zasady nagradzania:
- nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace;
- wyróżnienia zastana przyznane w miarę możliwości organizatora;
- wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora niezwłocznie po zakończeniu prac komisji konkursowej.

Nagrody i dyplomy dla uczestników konkursu zostaną przekazane bezpośrednio do placówek przedszkolnych lub szkolnych.