• Poszukiwany świadczeniodawca, który objąłby opieką stomatologiczną 3632 uczniów w powiecie płońskim.
  • Miejscem świadczeń może być gabinet w szkole, gabinet poza szkołą, dentobus.

Gdzie potrzebny stomatolog dziecięcy

Uczniów siedmiu szkół należałoby zaopatrzyć stomatologicznie. Są to:
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku, ul. Płocka 56, 09-100 Płońsk - liczba uczniów 665
Zespół Szkół  nr 1 im. St. Staszica w Płońsku, ul. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk - liczba uczniów 1086
Zespół Szkół  nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku, ul. Jerzego Popiełuszki 1, 09-100 Płońsk - liczba uczniów 1008
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku, ul. Młodzieżowa 11A, 09-100 Płońsk- liczba uczniów 118
Zespół Szkół w Raciążu, ul. Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż - liczba uczniów 467
Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku n/Wisłą, ul. Władysława Jagiełły 24, 09-150 Czerwińsk n /Wisłą - liczba uczniów 238
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu, Joniec 50, 09-131 Joniec - liczba uczniów 50
Razem liczba uczniów 3632

Gdzie mają być świadczone usługi stomatologiczne 

Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Miejscem tym jest:
-  gabinet dentystyczny, który może być utworzony w szkole (doposażony przez oferenta),
- gabinet dentystyczny poza szkołą lub dentobus, prowadzone przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą i współpracujący ze szkołą.

Jakie obowiązki musi realizować stomatolog

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami jest zobowiązany do:
- wykonywania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
- wykonywania profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

W przypadku, gdy opieka stomatologiczna nad uczniami jest sprawowana w dentobusie, lekarz dentysta wykonuje:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia udzielane w dentobusie,
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia udzielane w dentobusie – określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Lekarz dentysta zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji medycznej określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Miejsce i termin składania dokumentów

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej „zgłoszenie – opieka stomatologiczna nad uczniami” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk.

Termin składania dokumentów: 15 października 2021 r. do godz. 16.00.