• Poszukiwani są kandydaci na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie. Oferty należy składać do 5 stycznia
 • Wśród wymogów co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy
 • Rozmowy z kandydatami zaplanowano na 17 stycznia

Wymagania formalne w stosunku do kandydatów 

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.).

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego;
 • co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien złożyć:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do zajmowania stanowiska (m.in. dyplom ukończenia studiów oraz świadectwa pracy), a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo, przy czym prawo wykonywania zawodu nie jest wymogiem obligatoryjnym w przypadku stanowiska dyrektora SP ZOZ UKS w Krakowie;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • inne dokumenty, w szczególności podkreślające dorobek i kwalifikacje zawodowe (kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, z tym, że na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów);
 • koncepcję pracy na stanowisku dyrektora na najbliższe 6 lat;
 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 • pisemne potwierdzenie zapoznania się przez kandydata z klauzulą informacyjną oraz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli kandydat jej udziela (załącznik).

Algorytm postępowania konkursowego

Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach, z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego, adresem mailowym kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie" w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum, Dział Kliniczny, pok. 43, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków

Termin składania podań do 5 stycznia 2023 r. do godziny 15.

O terminie zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia oferty do UJ CM. Oferty niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Kopie złożonych przez kandydata dokumentów w przypadku ich nieodebrania zostaną zniszczone w ciągu 60 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się do wglądu jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie w Dziale Klinicznym UJ CM (ul. św. Anny 12, pok. 43), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.

Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
10 stycznia 2023 r. – sprawdzenie warunków formalnych ofert,
17 stycznia 2023 r. – rozmowy z kandydatami.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie lub telefonicznie.