Stomatolog, w ramach świadczenia ma wykonywać:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18-tego roku życia;
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia (określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji).

Realizacja zadania ma odbywać się w gabinecie stomatologicznym lekarza realizującego świadczenie po uprzednim zawarciu przez przedstawiciela gminy Turek stosownego porozumienia z podmiotem realizującym zadanie.

Opieka zdrowotna nad uczniami będzie finansowana ze środków finansowych ujętych w planie finansowym NFZ.

Szczegółowy wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawiera rozporządzenie ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. 2019 r. poz. 1199 ze zm.).

Opieka stomatologiczna dotyczy łącznie 915 uczniów (stan na 30.09.2021 r.) z następujących szkół:
1. Szkoła Podstawowa w Słodkowie, Słodków 21, 62-700 Turek (378 uczniów);
2. Szkoła Podstawowa im. Józefa Mehoffera w Chlebowie, Chlebów 15, 62-700 Turek, (168 uczniów);
3. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie, Cisew 55, 62-700 Turek (112 uczniów);
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich, Kaczki Średnie 63, 62-700 Turek (91 uczniów);
5. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turkowicach, Turkowice, ul. Jaśminowa 3, 62-700 Turek (83 uczniów);
6. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Żukach, Żuki 92, 62-700 Turek (83 uczniów).

Rzeczywista liczba uczniów do objęcia opieką stomatologiczną, zostanie podana po zebraniu deklaracji od rodziców uczniów.

Oferta powinna zawierać:
- zgłoszenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania;
- kopię potwierdzenia wpisu do właściwego rejestru (decyzja/zaświadczenie potwierdzający wpis podmiotu do rejestru podmiotu wykonujących działalność leczniczą);
- kopie umowy z NFZ w zakresie świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży;
- oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji lub o zatrudnianiu specjalistów.

Do realizacji usługi zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje największa liczba godzin świadczenia usług (zgodnie z pkt 1. ust. 11 załącznika do zapytania ofertowego) oraz przedstawi najszerszą propozycję działań w ramach promocji zdrowia jamy ustnej i profilaktyki zębów u uczniów (pkt. 3 załącznika do zapytania ofertowego).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Turku, tel.: 63 279 40 81.

Gmina Turek przewiduje możliwość realizacji zadania przez więcej niż jeden podmiot leczniczy.

Ofertę należy złożyć do 27 października 2021 r. w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami".