PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Komisja Stomatologiczna przedstawia propozycje zmian w kryteriach oceny ofert

NRL/szaft
06-11-2013, 07:14
Komisja Stomatologiczna przedstawia propozycje zmian w kryteriach oceny ofert Komisja Stomatologiczna o zmianach w kryteriach oceny ofert (Fot. Fotolia)
Wyższa punktacja dla specjalistów z zakresu stomatologii zachowawczej i dziecięcej w kontraktach ogólnostomatologicznych czy wskazanie precyzyjnych parametrów mających być podstawą oceny kryterium jakości – to niektóre z propozycji zmian w kryteriach oceny ofert na udzielanie świadczeń stomatologicznych.

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej od dawna zabiegała o wprowadzenie zmian w kryteriach oceny ofert na udzielanie świadczeń stomatologicznych i wielokrotnie przedstawiała propozycje w tym zakresie. Na ostatnim posiedzeniu przedstawiciele KS uzgodnili oczekiwania wobec przyszłych rozwiązań określonych w zarządzeniu prezesa NFZ i sformułowali propozycje odnośnie kryteriów oceny ofert w zakresie stomatologii.

Przede wszystkim Komisja z aprobatą przyjęła propozycję rozbicia części załącznika nr 1 do zarządzenia ws. kryteriów oceny ofert w zakresie stomatologii na kilka tabel - w zależności od zakresu świadczeń - tak, aby każdy oferent miał jasność, które parametry rankingujące dotyczą postępowania, w którym chce złożyć ofertę (patrz tabela poniżej).

Komisja przyjęła, że wagi skalujące, jak i udział oceny atrakcyjności oferty pod kątem ceny powinny pozostać niezmienione i jednolite dla zdecydowanej większości rodzajów świadczeń. Członkowie zgodzili się także, że do kryteriów oceny ofert dodana zostanie punktacja za ciągłość i kompleksowość udzielania świadczeń zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie z 11 października 2013 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (przyjętej bez poprawek przez Senat). Ustalono, że nowe rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego zostanie przyjęte w brzmieniu zgodnym z ostatnim projektem. W dalszym ciągu samorząd lekarski i NFZ mają rozbieżne zdania w kwestii części oceny jakości („ocena na podstawie wyników kontroli").

Wnioski i propozycje Komisji:
1. Komisja stoi na stanowisku, że w zarządzeniu prezesa NFZ w sprawie zasad wykonywania umów na rok 2014 i lata następne w kryterium jakości, w poziomie skalującym „personel" powinny zostać wskazane kwalifikacje rankingujące zawarte w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego pisma.
Zdaniem członków KS, na tym etapie prac szczególnie ważne jest wskazanie parametrów mających być podstawą oceny. Podana w załączonej tabeli punktacja bardziej odzwierciedla pogląd Komisji na ogólne proporcje niż stanowi projekt dokładnej punktacji, którą powinno się ustalić w toku dalszych rozmów.

2. W kontraktach ogólnostomatologicznych specjaliści z zakresu stomatologii zachowawczej i dziecięcej winni mieć wyższą punktację, choćby z uwagi na fakt, że w odróżnieniu do innych specjalistów brak jest w strukturze świadczeń stomatologicznych dedykowanego im specjalistycznego zakresu świadczeń. Specjaliści ze stomatologii zachowawczej i pedodoncji, poprzez brak wyodrębnionego zakresu świadczeń, pozbawieni są też wyższej wyceny punku za ich świadczenia.

3. Co do obecności w kryteriach rankingujących wyposażenia poradni Komisja stoi na stanowisku iż z powodu pogarszającej się rentowności kontraktów oraz w związku z dość wąskim zakresem świadczeń w koszyku, przy wykonywaniu których rankingowany dotąd aparat rentgenowski byłby istotnie niezbędny, umieszczanie parametrów związanych z wyposażeniem jest niecelowe.

4. Kryterium dostępności - harmonogramy pracy. Klasyfikacja w tym zakresie powinna opierać się na następującym schemacie:
a) dotychczasowy parametr zawarty w wierszu nr 27: „czas pracy 6 godzin przez 5 dni w tygodniu, w tym dwa dni do godz. 18" według wiedzy Komisji oznacza wypełnienie norm czasu pracy zawartych w zarządzeniu ws. warunków wykonywania umów; należy rozważyć właśnie takie brzmienie tego parametru, gdyż w przypadku ubiegania się o niepełny wymiar etatu wypełnienie norm czasowych jest proporcjonalnie niższe niż podane w dotychczasowym wierszu 27;
b) praca przynajmniej jednego lekarza w soboty;
c) liczba dni pracy do godz. 18 przynajmniej 1 lekarza o 1 większa w stosunku do normy określonej w pkt. A; dotyczy każdego pełnego realizowanego etatu.

Parametr „c" - wątpliwości

Zdaniem KS dokładnej analizie należy poddać dotychczasową formułę rankingowania parametru C z uwagi na to, że promuje dostępność do pomocy doraźnej, a nie do planowego leczenia.

Na tle zastrzeżenia o niecelowości stawiania na pomoc doraźną zamiast planowego leczenia Komisja zwraca uwagę, że rankingowanie dodatkowych dni pracy do godziny 18 w formule "przynajmniej jeden lekarz" może naruszać równość oferentów, gdyż utrudnia konkurowanie jednoosobowych (z definicji) praktyk lekarskich z podmiotami o wieloosobowej obsadzie lekarskiej.

Komisja zwraca uwagę, że forma prawna przyjęta przez lekarzy prowadzących indywidualne praktyki nie jest kwestią ich mniej lub bardziej udanego wyboru. - Tak ukształtował się rynek stomatologiczny w latach kiedy komercjalizowało się lecznictwo stomatologiczne. Trudno spodziewać się, że oferent prowadzący indywidualną praktykę wykaże się elastycznością wobec reguł rynku i "na siłę" tworzyć będzie podmiot leczniczy - uważają członkowie KS NRL.

Alternatywą byłoby umożliwienie praktykom tworzenia praktyk grupowych o wielu miejscach udzielania świadczeń i sumowanie dostępności tak powstałego podmiotu. Taka wersja została uznana przez przedstawicieli Centrali NFZ za niemożliwą z uwagi na ocenę każdego miejsca udzielania świadczeń z osobna.

Biorąc to wszystko pod uwagę parametr wskazany powyżej pod literą „c" należałoby w zarządzeniu w sprawie kryteriów oceny ofert odnieść do wielkości kontraktu - np. jeden lekarz realizujący dodatkowy harmonogram na każdy pełny (skończony) realizowany etat .
Członkowie KS uważają, że ze względu na fakt, iż suma zmian dokonywanych w aktach prawnych związanych z przeprowadzaniem konkursów (ustawa, rozporządzenie koszykowe, zarządzenie w sprawie zasad wykonywania umów, zarządzenie w sprawie kryteriów oceny ofert) niesie dość duże zmiany, a oferenci powinni mieć minimum pół roku od wydania ostatniego z ww. aktów na przygotowanie się do konkursu - aneksy przedłużające wygasające właśnie umowy powinny być zawarte na cały 2014 r.

 

 

Punktacja w zależności od udziału czasu pracy w ogólnym czasie pracy poradni

 

Kwalifikacje

50%

70%

100%

I

Kontrakty: ogólnostomatologiczny, leczenie pacjentów z grup ryzyka, pomoc

doraźna

 

Specjalista ze stom. zachowawczej lub dziecięcej

5

7

11

 

Specjalista - każda pełna specjalizacja stomatologiczna inna niż powyżej

 

4

6

10

 

Lekarz dentysta -specjalista I stopnia

2,8

5,5

7

 

Pomoc w wymiarze przynajmniej połowy czasu pracy poradni

 

5

5

5

II

Kontrakty na leczenie dzieci i młodzieży

 

Specjalista ze stom. zachowawczej lub dziecięcej

5

7

11

 

Specjalista - każda pełna specjalizacja stomatologiczna inna niż powyżej

 

4

6

10

 

Lekarz dentysta -specjalista I stopnia

2,8

5,5

7

 

Lekarz dentysta w trakcie specjalizacji z dziecięcej

2

3

5

 

Pomoc w wymiarze przynajmniej połowy czasu pracy poradni

5

5

5

III

Kontrakty w zakresie chirurgii i periodontologii

 

 

Specjalista z chirurgii stomatologicznej lub szczękowej lub z periodontologii

4

6

10

 

Lekarz dentysta -specjalista I stopnia z chirurgii stomatologicznej

 

2,8

5,5

7

 

Lekarz dentysta w trakcie specjalizacji wymienionej w pkt.1

 

1

2

-

 

Personel pomocniczy albo:

2

2

2

 

Asysta- kwalifikacje wg rozporządzenia zał.5 tabela 2

pkt 1.2 podpunkt 2)

 

3

3

3

IV

Kontrakty w zakresie ortodoncji i protetyki

 

Specjalista ortodonta/ protetyk

4

6

10

 

Lekarz dentysta w trakcie specjalizacji wymienionej w pkt.1

 

1

2

-

 

Personel pomocniczy

5

5

5

V

Leczenie w znieczuleniu ogólnym

 

Specjalista ze stom. zachowawczej lub dziecięcej

5

7

11

 

Specjalista - każda pełna specjalizacja stomatologiczna inna niż powyżej

 

4

6

10

 

Lekarz dentysta -specjalista I stopnia z chirurgii stom. lub stomatologii ogólnej

2,8

5,5

7

 

Lekarz dentysta w trakcie specjalizacji z chirurgii stom. lub stom. zachowawczej z endodoncją

 

2

3

-

 

 

 

 

 

Źródło: KS NRL 

Na podstawie materiałów KS NRL  

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
kontraktowanie   Komisja Stomatologiczna  

POLECAMY W SERWISACH