• Jest nowa konsultant wojewódzka w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją
  • Konsultanci wojewódzcy powinni dążyć do ujednolicenia standardów w opiece medycznej
  • Konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia są powoływani na pięcioletnią kadencję. 

Tryb powoływania konsultantów wojewódzkich

Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia. Konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia są powoływani na pięcioletnią kadencję. Celem ich działań jest poprawa jakości oraz osiągnięcie ujednoliconych standardów w opiece medycznej.

Zadania konsultantów wojewódzkich

Konsultanci wojewódzcy:
- wydają opinię, czy dana jednostka powinna zostać wpisana na listę jednostek organizacyjnych, które mogą prowadzić specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne (listę taką prowadzi minister zdrowia);
- wnioskują do okręgowych rad samorządów zawodowych, żeby sprawdziły czy osoby wykonujące dany zawód medyczny, należycie pełnią swoje obowiązki;
- na wniosek wojewody wydają opinię, czy podmiot leczniczy spełnia warunki, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny;
na podstawie kontroli wydają opinię:
- czy jednostka uprawniona do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, spełnia niezbędne wymagania, na temat sposobu realizacji stażu lub specjalizacji, a także poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby, które wykonują zawód medyczny i są zatrudnione w podmiocie leczniczym.

Kontakt do konsultant wojewódzkiej: w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją
lek. dent. Marzanna Wolak
Gabinet Stomatologiczny
Kobierniki 150
27-600 Sandomierz
tel. 504 403 031
email:marzannawolak@wp.pl