Świadczeniodawcy oraz lekarze, którzy zawarli umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki, przysługuje zażalenie na czynności dyrektora oddziału Funduszu, a dotyczące realizacji właśnie tej umowy.

Zażalenie to składane jest do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Ale uwaga! Za pośrednictwem dyrektora właściwego oddziału Funduszu.

To właśnie dyrektor oddziału Funduszu, na którego działania złożona została skarga, zapoznaje się z jej treścią, opracowuje i przekazuje prezesowi Funduszu swoje stanowisko w sprawie, wraz z uzasadnieniem, a także z dokumentacją dotyczącą zażalenia. Wśród takiej dokumentacji powinny znaleźć się: protokół kontroli oraz wystąpienie pokontrolne, zalecenia pokontrolne (o ile zostały przekazane podmiotowi kontrolowanemu) oraz dokumentacja medyczna (zabezpieczona w sposób uniemożliwiający wgląd do niej osobom nieuprawnionym).

Podejmując decyzję w sprawie zażalenia, prezes Funduszu powinien zasięgnąć opinii zespołu ds. rozpatrywania zażaleń, ale nie zawsze musi tak właśnie robić, gdyż w uzasadnionych przypadkach, szef NFZ może rozpatrzyć zażalenie bez stanowiska zespołu.

Prezes NFZ kieruje do autora zażalenia odpowiedź i informuje jednocześnie o podjętym rozstrzygnięciu dyrektora oddziału Funduszu.

W skład zespołu ds. rozpatrywania zażaleń wchodzi:

- czterech przedstawicieli prezesa NFZ;

- trzech przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej;

- jeden przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Członkowie zespołu będą powoływani i odwoływani przez prezesa NFZ. Z kolei przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej powoływać ma prezes NFZ, na wniosek prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, a przedstawiciela Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, także prezes NFZ - na wniosek prezesa tej Federacji. Przewodniczącego zespołu powołuje prezes NFZ spośród członków zespołu.

Traci moc zarządzenie Nr 47/2005 z 20 lipca 2005 r. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie trybu i sposobu rozpatrywania zażaleń składanych do prezesa NFZ na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu dotyczące kontroli w zakresie monitorowania ordynacji lekarskiej.

Patrz także:

NFZ: kontrola świadczeniodawcy nie wyklucza tzw. wizytacji

Dentysta totalnie kontrolowany