• Prezydium NRL 30 marca po raz kolejny zajęło stanowisko na temat stosowania przez lekarzy i lekarzy dentystów homeopatii i apeluje by nie sięgali po te metody lecznicze
  • Samorząd lekarski przywołuje wyrok Sądu Apelacyjnego, który uprawomocnił jego stanowisko w sprawie preparatów homeopatycznych, jako merytorycznie zasadne i zgodne z obowiązującym prawem
  • Produkty homeopatyczne to nie leki, gdyż nie spełniają wymagań stosowanych we współczesnej medycynie, nie mają udowodnionej skuteczności

Homeopatia to nie medycyna

Stosowanie środków homeopatycznych jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. Niestety istniejące regulacje mogą wprowadzać pacjentów w błąd i prowadzić do przekonania, że produkty te leczą, podkreśla Naczelna Rada Lekarska. 

Prezydium NRL ostrzega, że lekarz i lekarz dentysta nie może stosować metody bezwartościowej zdrowotnie, jaką jest homeopatia.

W swoim najnowszym stanowisku z 30 marca NRL przypomina, że na temat stosowania homeopatii i pokrewnych metod przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizowania szkoleń w tych dziedzinach wielokrotnie już się wypowiadała.

Spór o homeopatię w sądzie. Stanowisko NRL  uprawomocnione

Do opinii samorządu lekarskiego przychylił się także Sąd Apelacyjny w Warszawie. Wyrokiem z 1 kwietnia 2016 r., sygn. akt VI ACa 397/15, oddalił apelację Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczącego homeopatii.

Spór prawny o stanowisko, jakie samorząd lekarski zajął w 2008 r. w stosunku do homeopatii został, w związku z tym, prawomocnie zakończony. Potwierdzono tym samym, że stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej jest merytorycznie zasadne i zgodne z obowiązującym prawem, a samorząd lekarski obronił swe uprawnienie do zabierania głosu w sprawach dotyczących wykonywania zawodu przez jego członków.

Homeopatia. Metoda nie potwierdzona naukowo

Ze względu na ciągły brak naukowych dowodów potwierdzających skuteczność leczenia środkami homeopatycznymi Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nadal apeluje do lekarzy i lekarzy dentystów o niestosowanie tych metod leczenia.

Leczenie produktami homeopatycznymi nie spełnia wymagań stawianych metodom stosowanym we współczesnej medycynie, a zasady tej metody leczenia nie są zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Są to metody oparte na stosowaniu bezwartościowych preparatów, o niepotrwierdzonym naukowo działaniu, nie istnieją także jednostki chorobowe, w których zastosowanie homeopatii miałoby potwierdzoną badaniami skuteczność terapeutyczną.

Istniejące regulacje prawne mogą wprowadzać pacjentów w błąd, że produkty homeopatyczne są produktami leczniczymi wprowadzanymi do obrotu i stosowanymi w taki sam sposób jak wszystkie inne produkty lecznicze. Nazwa produkt leczniczy homeopatyczny wskazuje bowiem na jego leczniczy charakter. W związku z tym, że producent, importer czy sprzedawca tego leku nie musi wykazywać zgodnie z ustawą – Prawo farmaceutyczne jakiegokolwiek skutku leczniczego tego produktu, nazwa produkt leczniczy niewątpliwie wprowadza pacjenta w błąd. Jeśli produkty homeopatyczne mają charakter leczniczy, powinny przejść procedurę jak inne produkty tego typu. Jeśli taka procedura nie jest zasadna bądź nie jest możliwa do przeprowadzenia, produkt leczniczy homeopatyczny nie powinien być objęty zapisami Prawa farmaceutycznego. Niewłaściwe jest zatem określanie preparatów homeopatycznych mianem „leki”, ponieważ nie mają one udowodnionej skuteczności oraz nie spełniają wymagań stawianych przy rejestracji produktom leczniczym.

Homeopatia nie leczy. Lekarz ma obowiązek informować pacjenta

Obowiązkiem lekarzy jest rzetelne informowanie pacjentów domagających się stosowania produktów homeopatycznych o braku ich skuteczności leczniczej. To na lekarzach i lekarzach dentystach, którzy wykonują zawód zaufania publicznego, spoczywa odpowiedzialność za stosowanie prawidłowych metod leczenia, potwierdzonych badaniami naukowymi i zgodnymi z aktualną wiedzą medyczną.

Prezydium NRL, przypominając art. 57 Kodeksu Etyki Lekarskiej, w którym zapisano, że: Lekarz nie może posługiwać się metodami uznanymi przez naukę za szkodliwe, bezwartościowe lub niezweryfikowanymi naukowo. Nie może także współdziałać z osobami zajmującymi się leczeniem, a nie posiadającymi do tego uprawnień, apeluje po raz kolejny o powstrzymanie się od stosowania leczenia produktami homeopatycznymi, czytamy w oficjalnym stanowisku samorządu lekarskiego.