• Dwie lecznice zajmują się opieką stomatologiczną uczniów w Kobyłce (2,3 tys. dzieci)
  • Opieka stomatologiczna nad uczniami realizowana będzie, według zawartych umów, przez trzy lata
  • Rodzice mają prawo do sprzeciwu w zakresie sprawowania opieki stomatologicznej przez lekarza dentystę  

Stomatologiczna inicjatywa władz Kobyłki 

W Kobyłce funkcjonuje 5 szkół podstawowych. W nich uczy się 2,3 tys. dzieci.

Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki poinformowała, że opiekę stomatologiczną nad uczniami tych szkół (dla których organem prowadzącym są władze miasta) będą sprawowały dwa podmioty:

  • Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce ul. Żymirskiego 2,
  • Bellesa-Med. Sp. z o.o., ul. Napoleona 20,

Obie oferty spełniały wszystkie wymogi przedstawione w zaproszeniu do składania ofert i są w stanie zapewnić zaplecze techniczne (gabinety dentystyczne oraz specjalistyczny personel medyczny).

Do współpracy wybrano dwa podmioty, a to w związku z dużą liczbą uczniów i szerokim zakresem obowiązków.

Umowy zawarto na trzy lata.

 

Zasady opieki stomatologicznej nad uczniami 

Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

  • ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;
  • kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

Rodzice mają prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie sprawowania opieki stomatologicznej przez lekarza dentystę wykonującego profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, złożonego w formie pisemnej do dyrektora szkoły, które w późniejszym terminie zostanie przekazane świadczeniodawcy realizującego opiekę stomatologiczną, z którym Kobyłka ma zawarte stosowne porozumienia.

Opieka stomatologiczna w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, wymaga pisemnej zgody rodziców wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Sprawowanie opieki  nad uczniami przewlekle chorymi  lub niepełnosprawnymi wymaga pisemnej zgody rodziców - zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką. 

Ustawa nie przewiduje objęcia leczeniem dzieci w wieku wychowania przedszkolnego.