• WHO przedstawia zaktualizowaną wersję globalnej strategii dotyczącej zdrowia jamy ustnej.

  • FDI protestuje przeciwko ujmowaniu w strategii WHO krajowych stowarzyszeń dentystycznych jako sektor prywatny.

  • FDI dobrze ocenia przedstawienie problemów: ekologii, antybiotykoterapii i współzależności zdrowia jamy ustnej ze zdrowiem ogólnym.  

Zaplanowana w okresie od 24 do 29 stycznia 2022 r. 150. sesja Rady Wykonawczej Światowej Organizacji Zdrowia WHO będzie omawiać zaktualizowaną wersję globalnej strategii dotyczącej zdrowia jamy ustnej.

Po zakończeniu procesu konsultacji publicznych WHO udostępniła zaktualizowany projekt globalnej strategii dotyczącej zdrowia jamy ustnej. Nowa, poprawiona wersja zawiera wiele sugestii zawartych w stanowisku Światowej Federacji Dentystycznej - podkreśla FDI. 

Stowarzyszenia dentystyczne to nie sektor prywatny 

FDI pozytywnie ocenia wiele zmian wprowadzonych w strategii, uważając je za niezbędne do zapewnienia bardziej kompleksowych i zintegrowanych działań służących ochronie zdrowia jamy ustnej. Jednak w nowej wersji dokumentu krajowe stowarzyszenia dentystyczne są błędnie przedstawiane jako sektor prywatny, podczas gdy w rzeczywistości organizacje zawodowe są podstawowym elementem społeczeństwa obywatelskiego - uważa FDI, która apeluje o skorygowanie tej błędnej klasyfikacji.

FDI zrzesza prawie 200 organizacji, w większości krajowych stowarzyszeń dentystycznych, które są niezależnymi organizacjami non-profit, promującymi zdrowie jamy ustnej w celu wspierania działań na rzecz zdrowia publicznego w swoich krajach i regionach. Wiele krajowych stowarzyszeń dentystycznych, bardzo aktywnie wdraża politykę publiczną służącą na przykład ograniczeniu spożycia cukru. 

Nacisk na zdrowie jamy ustnej 

* Istnieje pilna potrzeba zreformowania obecnego modelu finansowania świadczeniodawców, zajmujących się zdrowiem jamy ustnej, tak aby zachęcić ich do wzmocnienia profilaktyki w opiece stomatologicznej.

* Trzeba położyć zdecydowanie silniejszy nacisk na uświadamianie ścisłego związku między zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym. Konieczna jest taka modyfikacja systemów opieki zdrowotnej, aby ten związek stanowił impuls do skoordynowanych działań.

* Nowa wersja strategii WHO – co prawda – wskazuje na ryzyko współwystępowania chorób jamy ustnej z innymi chorobami niezakaźnymi (podkreśla się np. związek między chorobami przyzębia a przebiegiem stanów chorobowych, takich jak cukrzyca i schorzenia układu krążenia). Ważne jest jednak – uważa FDI - aby zły stan zdrowia jamy ustnej był również przedstawiany jako czynnik ryzyka sam w sobie, biorąc pod uwagę wpływ, jaki może on mieć na pojawienie się choroby i wyniki jej leczenia.

* FDI pozytywnie ocenia zwiększoną uwagę, jaką poświęca się w strategii WHO publicznej dyskusji na temat ograniczenia spożycia cukru, a także stosowania tytoniu i alkoholu.

Stomatologia a kwestie ekologii 

* W ocenie FDI dobrze się stało, że zaktualizowana strategia zawiera teraz samodzielny akapit wskazujący na konieczność podniesienia świadomości w zakresie ochrony środowiska: stopniowego eliminowania amalgamatu dentystycznego, ograniczania zużycia zasobów naturalnych i poprawy gospodarowania odpadami (np. w zakresie utylizacji opakowań po środkach ochrony jamy ustnej).

Antybiotykoterapia w stomatologii

* Należy wzmocnić zalecenia w sprawie ograniczania antybiotykoterapii (lekarze dentyści przepisują 10 proc. antybiotyków w skali globalnej). Dodatkowo na ten stan nakłada się pandemia koronawirusa, która wzmaga zapotrzebowanie na środki dezynfekujące.

***
Zaktualizowana strategia będzie podlegać dalszym przeglądom i zostanie przedłożona do ostatecznego przyjęcia na 75. sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia w maju 2022 r.