• Federacja wzywa do poszanowania pracy zespołów medycznych oraz respektowania neutralności placówek opieki zdrowotnej w czasie konfliktu zbrojnego.
  • FDI wzywa lekarzy dentystów i zespoły stomatologiczne, aby kontynuowali swoją pracę.

Światowa Federacja Dentystyczna FDI wraz z narodowymi stowarzyszeniami stomatologicznymi wyraża głębokie zaniepokojenie wojną toczącą się obecnie na terytorium Ukrainy. Wzywa przy tym do przestrzegania praw człowieka i poszanowania międzynarodowych zasad neutralności placówek medycznych i ich personelu.

Pracownicy medyczni powinni być bezpieczni

Władze Federacji są zaniepokojone eskalacją sytuacji na Ukrainie, która pociągnęła za sobą kryzys w dostępie do opieki zdrowotnej. Dlatego FDI z całą stanowczością podkreśla, że placówki medyczne i pracownicy służby zdrowia (w tym stomatolodzy i zespoły dentystyczne) nie mogą stać się celami wojskowymi. Należy przy tym zagwarantować bezpieczeństwo personelu medycznego i nie wolno uniemożliwiać pracownikom służby zdrowia wykonywania ich obowiązków zawodowych.

Prezydent Światowej Federacji Dentystycznej, profesor Ihsane Ben Yahya, powiedziała: – W czasach konfliktów zbrojnych i niepokojów społecznych należy umożliwić dostęp do usług medycznych bez jakiejkolwiek ingerencji. FDI wzywa lekarzy dentystów i zespoły stomatologiczne, aby – zachowując środki bezpieczeństwa – kontynuowali swoją pracę. Należy podjąć wszelkie wymagane działania, aby zapewnić pacjentom i poszkodowanym bezpieczny dostęp do leczenia. Moje najgłębsze myśli i modlitwy są z moimi ukraińskimi kolegami, z którymi solidaryzuję się.

Nie dla łamania Konwencji Genewskiej

FDI jednoznacznie potępia użycie siły wobec placówek medycznych i podkreśla, że uniemożliwianie dentystom i innym medykom wykonywania ich obowiązków wyraźnie narusza prawo międzynarodowe, w szczególności Konwencję Genewską i załączone do niej protokoły. Co oczywiste, naraża również życie ogromnej liczby cywilów. Federacja wzywa do poszanowania pracy zespołów medycznych oraz respektowania neutralności placówek opieki zdrowotnej w czasie konfliktu zbrojnego.

Potrzebna pomoc

Światowa Federacja Dentystyczna apeluje do lekarzy by wsparli działania  humanitarne na Ukrainie oraz w państwach sąsiednich, w miarę możliwości dofinansowując Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża  lub Agencję ONZ ds. Uchodźców.

Potrzebne są też środki medyczne niezbędne, by udzielać pomocy w nagłych wypadkach. Szczególnie potrzebne są preparaty do znieczulenia miejscowego, maski medyczne, rękawiczki, materiały do szycia, leki przeciwgorączkowe i antybiotyki. Dary można kierować na adres uniwersytetu medycznego w Tarnopolu, na zachodzie Ukrainy:
Ivan Horbachevsky National Medical University Ternopil, 1 Maidan Voli, Ternopil, 46001 Ukraine.