• Zgromadzenie Ogólne WHO powinno w maju 2022 r. zatwierdzić kompleksową strategię dotyczącą zdrowia jamy ustnej.
  • Świadczenia stomatologiczne muszą być elementem systemu publicznej opieki zdrowotnej.
  • Zapowiadane jest wzmocnienie działań kładących silniejszy nacisk na uświadamianie ścisłego związku między zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym.

Projekt dotyczący zdrowia jamy ustnej prawie dopracowany

Po procesie konsultacji publicznych Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przedstawiła zaktualizowany projekt globalnej strategii dotyczącej zdrowia jamy ustnej. Dokument, przyjęty przez Radę Wykonawczą WHO w styczniu 2022 r., czeka na finalne zatwierdzenie  podczas 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego WHO (22-28 maja 2022 r.).

Obecna wersja zawiera wiele zmian sugerowanych przez Światową Federację Dentystyczną  FDI, które zostały wypracowane podczas konsultacji z 65 organizacjami.

Ważne problemy ujęte  w tym projekcie to m.in.: 
- konieczność wyznaczenia nowego celu strategicznego dla pracowników ochrony zdrowia,
- uznanie ryzyka współwystępowania chorób jamy ustnej z innymi chorobami niezakaźnymi.

Wzmocnienie walki z rozszczepami wargi i podniebienia 

Istnieje potrzeba zminimalizowania skutków występowania rozszczepów wargi i podniebienia. Chodzi o szybką i odpowiednią opiekę specjalistyczną, w tym chirurgiczną, ale także o podejmowanie szerokiej profilaktyki. 

FDI podkreśla, że nadal potrzebne są pewne uściślenia i poprawki zanim projekt zostanie ostatecznie zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne WHO.

Chodzi o to, że w obecnej wersji krajowe stowarzyszenia stomatologiczne są błędnie przedstawiane jako sektor prywatny. Organizacje zawodowe  pracowników, zajmujących się zdrowiem jamy ustnej, są ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego, co WHO wielokrotnie przyznawała. Dlatego FDI wzywa WHO do skorygowania tej błędnej klasyfikacji. 

FDI zaleca włączenie rozszczepów wargi i podniebienia jako jednej z chorób jamy ustnej w globalnej strategii. Niestety w zaktualizowanej wersji, nie przyjęto (sugerowanej przez FDI po uwzględnieniu różnic etnicznych i geograficznych) częstości występowania rozszczepów wargi i podniebienia na poziomie  1 przypadek na 700 urodzeń. FDI prosi WHO o wyjaśnienie, w jaki sposób obliczono wskaźnik rozpowszechnienia wynoszący 1 przypadek na 1500 urodzeń.

Zdrowie jamy ustnej i jego związek z chorobami niezakaźnymi  

Szczegółowa analiza pomaga FDI i współpracującym z nią organizacjom zidentyfikować obszary, które będą wymagały uwagi w kolejnym planie działania na rzecz zdrowia jamy ustnej (podczas opracowania  projektu strategii do zatwierdzenia przez WHO w 2023 r.). Takim ważnym celem strategicznym, dotyczącym systemu publicznej opieki zdrowotnej, jest zreformowanie obecnych modeli systemów płatności dla świadczeniodawców usług stomatologicznych, w taki sposób aby zachęcały do większego nacisku na profilaktykę w opiece stomatologicznej.

Idąc dalej, potrzebne jest wzmocnienie działań kładących silniejszy nacisk na uświadamianie ścisłego związku między zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym. Promowana będzie modyfikacja systemów opieki zdrowotnej, tak aby ten związek stanowił impuls do skoordynowanych działań.

Zły stan zdrowia jamy ustnej powinien być traktowany jako czynnik ryzyka chorób niezakaźnych (biorąc pod uwagę wpływ jaki choroby stomatologiczne mają na chorobę ogólną oraz skuteczność jej leczenia). Zatem niezwykle ważne jest zintegrowanie opieki stomatologicznej z systemem opieki zdrowotnej  i promowanie  współpracy  specjalistów wielu dziedzin medycyny. 

Należy podkreślić, że istnieje wiele możliwości rozwoju różnych obszarów walki z chorobami niezakaźnymi dzięki projektowi globalnej strategii WHO dotyczącej zdrowia jamy ustnej.
Zaktualizowana wersja strategii zwraca szczególną uwagę na:
- tytoń bezdymny w ramach polityki ograniczania palenia tytoniu;
- społeczne skutki nadmiernego picia alkoholu jako element zwiększonego ryzyka urazów zębów;
- potrzebę intensywniejszych działań, mających na celu zmniejszenie spożycia cukru przez promocję zdrowia jamy ustnej;
- znaczenie szczepień przeciwko HPV w kontekście raka jamy ustnej. 

FDI podkreśla, że bardziej niż kiedykolwiek ważna jest współpraca pracowników medycznych różnych specjalności, bo takie podejście pozwoli wypełnić założenia strategii "Wizja 2030", mającej w skali globalnej zapewnić optymalne zdrowie jamy ustnej w ciągu obecnej dekady.