W październiku infoDENT24.pl przedstawił za Eurostatem materiał, z którego wynika, że w Polsce liczba czynnych zawodowo lekarzy dentystów wynosi zaledwie 12,6 tys. Zwróciliśmy wówczas uwagę na zdumiewającą rozbieżność pomiędzy tą liczbą a danymi publikowanymi przez NIL. Okazuje się, że materiał ten zaintrygował także Andrzeja Cisłę, wiceprezesa NRL i przewodniczącego KS NRL, który zwrócił się do ministra zdrowia o wyjaśnienia w sprawie sposobu zbierania i zasad udostępniania na potrzeby Eurostat informacji o liczbie lekarzy dentystów w Polsce.

Andrzej Cisło napisał w tej sprawie do ministra zdrowia:
W ostatnim czasie na łamach niektórych portali medycznych publikowane są dane pochodzące z Eurostatu, z których wynika że w Polsce zawód lekarza dentysty wykonuje czynnie jedynie ok. 12 500 osób.

Z udostępnionych przez Eurostat wyjaśnień co do źródła tych danych wynika, że dane dotyczące liczby lekarzy dentystów czynnych zawodowo w Polsce pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, a także z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

W związku z tym zwracam się z zapytaniem czy Ministerstwo Zdrowia potwierdza przekazanie tych danych i jaka jest możliwość ich korekty.

Jest to informacja rażąco odbiegająca od faktycznego stanu rzeczy, nawet mając na uwadze, że dane Eurostatu dotyczą roku 2011 i 2015. Przedstawiane dane wskazują, że w Polsce lekarzy dentystów w stosunku do liczby mieszkańców jest najmniej aktywnych zawodowo w całej Unii Europejskiej.

W sprawie danych dotyczących liczebności obu grup zawodowych lekarzy odbyła się ostatnio konferencja w Głównym Urzędzie Statystycznym, w której wzięli również udział przedstawiciele Eurostatu.

Wiceprezes NRL, Andrzej Cisło skierował (10 lutego 2020 r.) pismo do pani Mariany Kotzevy, Dyrektora Generalnego Eurostatu, w którym prostuje dane podając, że w chwili obecnej prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty posiada w Polsce 42 425 osób, spośród których większość to lekarze dentyści zarejestrowani jako wykonujący zawód.

...Próbując zweryfikować i uwiarygodnić liczbę lekarzy dentystów czynnych zawodowo posłużyć się można pewnymi, pochodzącymi z Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów- danymi lekarzy dentystów, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego. Liczba figurujących w Rejestrze lekarzy dentystów – kobiet poniżej 60 r.ż. i mężczyzn poniżej 65 r.ż to 31 tysięcy osób. Specyfika rynku stomatologicznego, niezmiernie rzadkie w przypadku tej grupy zawodowej przypadki wykonywania innego zawodu niż wyuczony oraz powszechne zjawisko kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego każą przyjąć podawane przez NRL dane za wiarygodne.

Więcej: nil.org.pl