Stało się to, o czym było wiadomo od dawna, a więc przejęcie przez prezydenta elekta kierownictwa nad ERO FDI od dr Philippe Rusca, który dowodził tą organizacją przez ostatnie trzy lata.

Czym będzie zajmować się Polka, kierując Europejską Organizacją Regionalną Światowej Federacji Dentystycznej? Przebieg Sesji Plenarnej ERO FDI wiele wyjaśnia w tej kwestii. Przedstawmy główne wątki dyskusji podejmowanej w Baku przez grupy robocze.

Czy dentysta powinien pracować dla biznesmena spoza zawodu?
Na ten temat dyskutowała grupa ds. wolnej praktyki lekarsko - dentystycznej w Europie. Przygotowano projekt kwestionariusza, który zostanie rozesłany członkom ERO FDI. W ten sposób pozyskane będą dane na temat formy wykonywania zawodu lekarza dentysty w poszczególnych państwach członkowskich.

Okazuje się, że systematycznie rośnie liczba placówek medycznych zakładanych przez przedsiębiorców, którzy sami nie są lekarzami. W niektórych państwach obowiązują ograniczenia dotyczące możliwości zakładania placówek stomatologicznych przez osoby nie wykonujące zawodu lekarza dentysty. Coraz więcej jest jednak państw, w których takich ograniczeń nie ma. W tej sytuacji pojawiają się niestety podmioty nastawione przede wszystkim na zysk, a to zagraża zarówno bezpieczeństwu pacjenta, jak i niezależności zawodowej lekarzy pracujących w takich strukturach.

Podyplomowe kształcenie dentystów wystandaryzowane?
Grupa ds. doskonalenia zawodowego opracowała projekt wytycznych ERO, z przeznaczeniem dla organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów (ERO accreditation guidelines for continuing dental education providers). Dokument ten mógłby stać się wzorem międzynarodowej normy, określającej zasady akredytowania szkoleń.

Jakość gabinetu dentystycznego, czyli co?
Grupa ds. jakości w stomatologii, po długich miesiącach pracy, przygotowała materiał stanowiący narzędzie do samodzielnego dokonywania przez lekarzy dentystów oceny jakości w swoich gabinetach.

Stomatologia oparta na dowodach naukowych, jakie zalecenia?.
Grupa ds. relacji między lekarzami praktykami a uniwersytetami zarekomendowała krajowym organizacjom stomatologicznym zasady współpracy z uczelniami w zakresie rozwoju i wdrażania stomatologii opartej na dowodach naukowych.

Jaki zakres uprawnień zawodowych higienistek stomatologicznych?
Delegaci debatowali na temat kształcenia i zakresu uprawnień zawodowych higienistek stomatologicznych. Są państwa (na przykład Holandia), w których higienistki uzyskują tytuł licencjata i mogą wykonywać samodzielnie niektóre świadczenia. Higienistki w Holandii zaczynają się domagać uzyskania uprawnień do diagnozowania. Holenderscy stomatolodzy są temu przeciwni. Optują za zasadą „delegacja – tak, zastępowanie – nie”, która ma podstawowe znaczenie w procesie prawidłowego świadczenia opieki stomatologicznej. W ocenie, obradujących w Baku delegatów – ERO musi podejmować wszelkie możliwe działania, aby zasada ta obowiązywała we wszystkich państwach członkowskich.

Technik dentystyczny co i jak robi?
Grupa ds. zespołu stomatologicznego jest w trakcie opracowania profilu zawodowego technika dentystycznego.

Co ERO FDI wobec starzejącego się społeczeństwa Europy?
Powstała nowa grupa robocza do spraw opieki stomatologicznej starzejącego się społeczeństwa.

Zapowiadane są akcje promocyjne, prowadzone we współpracy ze sponsorami a dotyczące m.in. zapobiegania próchnicy, edukacji zdrowotnej oraz zdrowia jamy ustnej w starzejącym się społeczeństwie. Temu ostatniemu tematowi będzie poświęcona sesja geriatryczna w trakcie Kongresu FDI w Poznaniu.

Jaka kondycja finansowa ERO FDI?
Audytor, dr Enrico Lai z Włoch potwierdził dobrą kondycję finansową ERO oraz prawidłowość gospodarowania pieniędzmi. Nic dziwnego, że delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe za 2015 r. oraz budżet na rok 2016.

See You in Poznań
Kolejna Sesja Plenarna ERO odbędzie się we wrześniu 2016 r. w Poznaniu w ramach Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI – obradom przewodniczyć będzie Anna Lella.