• Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej pyta się prezesa NFZ dlaczego nie są wprowadzane w życie, zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia, wyższe wyceny świadczeń w zakresie chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Zwłoka sięga już 5 miesięcy
  • ORL WIL popiera, zgłoszony przez NRL, postulat podniesienia nakładów na leczenie stomatologiczne (z obecnego pułapu o 1 proc. ogólnej kwoty przeznaczonej na świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ)
  • Wiadomo, że od 1 stycznia 2023 r. będą większe pieniądze na stomatologię (o ok. 400 mln zł). Kwota ta głównie pokryć ma koszty wyższej wyceny świadczeń w zakresie chirurgii stomatologicznej i periodontologii

Poznań upomina się o wyższe wyceny świadczeń stomatologicznych 

Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej zwróciła się prezesa NFZ o niezwłoczne wdrożenie wyższych wycen świadczeń, zgodnie ze stawkami określonymi w połowie roku przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Wiadomo, że podwyższenie wycen świadczeń w chirurgii stomatologicznej i periodontologii (według wyceny AOTMiT) zaakceptowało Ministerstwo Zdrowia. Świadczy o tym pismo ministra zdrowia z 17 maja. Efektu tej decyzji jednak nie widać.

Dodatkowe pieniądze miały być skierowane na stosowane w wypełnieniach materiały stomatologiczne, które zastąpiły tańsze - amalgamatowe, wycofane ze stosowania w gabinetach pracujących na NFZ.

Sytuacja w stomatologii "na NFZ" coraz poważniejsza 

ORL WIL zwraca uwagę na trudne do zlekceważenia fakty, że współpracujące z NFZ podmioty z branży stomatologicznej:

  • borykają się z ogromnymi trudnościami finansowymi,
  • próbują przetrwać w warunkach niedostatecznego finansowania świadczeń,
  • starają się przygotować do zwiększonego zapotrzebowania na świadczenia publiczne, a z takim zjawisko wystąpiło w okresie kryzysu gospodarczego.

Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej popiera zdecydowanie zgłoszony przez Naczelną Radę Lekarską postulat podniesienia nakładów na leczenie stomatologiczne o 1 proc. ogólnej kwoty przeznaczonej na świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ.

Na jakie pieniądze mogą liczyć dentyści i od kiedy?

Nieco światła na zaistniałą sytuację rzuca materiał infoDENT24.pl  Będą większe pieniądze na chirurgię stomatologiczną i periodontologię. Wiadomo od kiedy. Wynika z niego, że zgodnie z deklaracjami złożonymi przez Bernarda Waśko zastępcę prezesa NFZ ds. medycznych - od 1 stycznia 2023 r. nastąpi zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na stomatologię o ok. 400 mln zł.

Kwota ta przede wszystkim pokryć ma koszty:

  • wyższych wycen świadczeń w chirurgii stomatologicznej i periodontologii;
  • materiałów stomatologicznych, stosowanych w wypełnieniach, które zastąpiły tańsze - amalgamatowe, wycofane ze stosowania w gabinetach pracujących na NFZ.

Zapowiadane nakłady na stomatologię w 2023 r. w wysokości 2,7 mld zł wskazują, że różnicę pomiędzy tym rokiem (2,3 mld zł) a rokiem przyszłym stanowiłaby wskazana kwota 400 mln zł, przeznaczona właśnie na pokrycie:

  • wyższych wycen w chirurgii stomatologicznej, periodontologii;
  • dodatkowego kosztu odejścia od wypełnień amalgamatowych.

O kolejnych pieniądzach w systemie na razie nie słychać.