NRL wystosowała do ministra zdrowia i do dyrektor Eurostatu zapytania o metodykę zastosowaną w wyliczaniu liczby pracujących w zawodzie lekarzy dentystów. Przedstawiciele NIL brali też udział w konferencjach organizowanych na ten temat przez GUS, wymieniona została również korespondencja pomiędzy NIL a GUS. Efektem tych starań jest odpowiedź prezesa GUS skierowana w tych dniach do prezesa NRL, prof. Andrzeja Matyi.

Z pisma prezesa GUS do prezesa NRL wynika jasno, że dotychczas stosowana metodologia określania liczby lekarzy dentystów aktywnie pracujących w zawodzie nie odzwierciedla rzeczywistości.  

W wyjaśnieniach prezes GUS przyznał, że ze względu na niepełną realizację obowiązku statystycznego przez badane jednostki, przede wszystkim praktyki zawodowe (głównie stomatologiczne), dane dotyczące osób pracujących bezpośrednio z pacjentem mogą być niższe niż stan faktyczny w zakresie zawodów, w których stosunkowo często prywatna praktyka jest głównym miejscem pracy.

Dziwi ta sytuacja, skoro prywatne praktyki od lat są dominującym elementem w obrazie polskiej stomatologii.  Dziwi też to, że dopiero po interwencjach samorządu lekarskiego GUS tworzy metodologię, która mogłaby rzetelnie opisywać rzeczywistość. 

GUS zapewnił m.in., że w celu wyeliminowania ograniczeń  badań opartych o sprawozdawczość, prowadzone są prace metodologiczne zmierzające do oszacowania liczby lekarzy dentystów całkowicie w oparciu o źródła administracyjne, w tym rejestr lekarzy i lekarzy dentystów prowadzony przez Naczelną Izbę Lekarską. 

- Planujemy, że niezwłocznie po doprecyzowaniu i zweryfikowaniu algorytmu i uzyskaniu jego akceptacji dane zostaną przedstawione w najbliższej publikacji uwzględnionej w Planie Wydawniczym GUS. Przewidujemy, że dane obliczone według opisanej powyżej metody wykorzystującej źródła administracyjne, dotyczące lekarzy i lekarzy dentystów obejmą lata 2017, 2018 i 2019 - czytamy w piśmie prezesa GUS.

Pismo GUS tutaj
Informacje na podstawie opisu sytuacji podanego przez NRL
Materiał infoDENT24.pl o liczbie lekarzy dentystów