• Realizację programu profilaktyki zdrowia jamy ustnej częstochowskich uczniów przedłużono do 2026 r. 
  • Edukacją zdrowotną planuje się objąć w jednym roku programu ok. 2 tys. osób dorosłych i dzieci.
  • Roczny koszt realizacji programu to 80 tys. zł. 

Koszty realizowania programu

Koszty jednostkowe
- kampania informacyjno - edukacyjna (organizator programu oraz realizatorzy) - ok. 64 tys. zł,
- koszt badania diagnostycznego dziecka –  ok. 55,00 zł,
- koszt lakowania zębów u ok. 30 proc. dzieci – ok. 35,00 zł,
- koszt spotkania edukacyjnego dla rodziców – ok. 250,00 zł/spotkanie,
- edukacja dzieci, w tym nauka prawidłowego mycia zębów – ok. 6,00 zł/uczeń,
- zakup pasty, szczoteczki, kubeczka oraz „Paszportu uśmiechu” – ok. 10,00 zł/uczeń,
- koszt koordynatora programu – ok. 1,2 tys. zł/rok realizacji programu.

Koszty całkowite
Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację programu w pierwszym roku jego realizacji wyniesie 80 tys. zł.

Budżety na realizację programu w latach następnych będą określone każdego roku w wysokości uwzględniającej liczbę dzieci uczęszczających do klas II w danym roku oraz ceny jednostkowe.

Źródło finansowania
Program w całości będzie finansowany z budżetu Miasta Częstochowy.

Zasady oceny realizacji programu

Monitorowanie i ewaluacja
Ocena zgłaszalności do programu będzie monitorowana w trakcie trwania programu oraz po zakończeniu programu na podstawie list uczestnictwa.

W ramach monitorowania i ewaluacji programu zostaną określone następujące wskaźniki:
- populacja dzieci kwalifikująca się do badania diagnostycznego - ocena stanu uzębienia dzieci zgodnie z przyjętymi kryteriami,
- liczba dzieci, u których wykonano badanie diagnostyczne - ocena stanu uzębienia, zgodnie z przyjętymi kryteriami,
- liczba dzieci, których rodzice nie wyrazili zgody na badanie diagnostyczne,
- liczba rezygnacji z udziału w programie na poszczególnych etapach jego realizacji,
- liczba spotkań edukacyjnych,
- liczba odbiorców edukacji zdrowotnej – rodziców /opiekunów prawnych i nauczycieli,
- liczba wydrukowanych paszportów uśmiechu.

Realizator programu zobowiązany będzie do składania raz w miesiącu sprawozdania z realizacji programu.

Aktorką tego programu jest lek. dent. Agata Horonkiewicz przy współpracy Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy.

Ocena jakości świadczeń w programie
Nadzór i okresowa kontrola realizacji programu będzie prowadzona przez pracowników Urzędu Miasta Częstochowa. Bieżący nadzór będzie sprawowany przez koordynatora powołanego przez organizatora programu.

Ocena efektywności programu dokonana zostanie na podstawie analizy danych:
- frekwencji,
- wskaźników próchnicy wyrażonej wskaźnikami PUW dla zębów mlecznych i PUW dla zębów stałych na podstawie badań dzieci biorących odział w programie,
- w perspektywie wieloletniej analiza intensywności próchnicy u dzieci,
- analiza odsetka dzieci, u których wykryto próchnicę oraz wskaźnika leczenia.

Okres realizacji programu
Lata 2022 - 2026

Do kogo kierowany program profilaktyczny 

Programem będą objęte dzieci z klas II szkół podstawowych z terenu miasta Częstochowy.

Według danych z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Częstochowy (stan na 22 października 2021 r.), populacja dzieci uczęszczająca do klas II szkół podstawowych wynosi 1729.

Edukacja zdrowotna będzie skierowana do dzieci klas drugich szkół podstawowych z terenu miasta Częstochowy, nauczycieli oraz ich rodziców (opiekunów prawnych). Edukacją zdrowotną planuje się objąć w pierwszym roku realizacji programu ok. 2 tys. osób dorosłych i dzieci.

Przyjmuje się 100 proc. udział dzieci w programie.

Zasadność realizowania programu profilaktycznego

Gmina Miasto Częstochowa dotychczas nie realizowała programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki próchnicy. Programy z tego zakresu realizowane są w wielu miastach i gminach w Polsce m.in. Wałbrzychu, Wronkach, Krakowie, Krośnie, Sosnowcu, Lęborku, Kaliszu, Toruniu, Ciechocinku, Włocławku, Legnicy, Gdańsku, Czerniejewie, Dobroniu.

Działania programu uzupełnią dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez zwiększenie częstości badań. Jednocześnie program zwiększa dostępność do zabiegu lakowania zębów stałych dla dzieci w wieku szkolnym.

Obecnie lakowanie zębów stałych, w ramach świadczeń dodatkowych proponowanych przez NFZ, jest możliwe u dzieci, jest to jednak nie wystarczające. Ponadto lakowanie zębów stałych w ramach środków NFZ odbywa się ze względu na wskazania (np. obniżenie szyjek zębowych, noszenie aparatów ortodontycznych czy choroba przyczyniająca się do suchości w jamie ustnej) w ramach zabiegu leczniczego a nie profilaktyki.

Szczegóły programu