• Fundusz, wspierający lekarzy i lekarzy dentystów, powstał w 2020 r. - w pierwszych miesiącach pandemii. Pieniądze zbierane były m.in. na środki ochrony indywidualnej
 • Środki Funduszu zasiliły, uruchomioną w 2021 r., Fundację Lekarze Lekarzom. W zarządzie Fundacji zasiada m.in. dr n. med. Leszek W. Dudziński, były wiceprezes NRL i przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL
 • W związku z sytuacją w Ukrainie Fundacja Lekarze Lekarzom wspiera także osoby potrzebujące pomocy medycznej w tym kraju

Pandemia powodem uruchomienia funduszu wspierającego lekarzy 

Najpierw był specjalny fundusz uruchomiony 19 marca 2020 r. uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, z którego pieniądze miały być w pierwszej kolejności być przeznaczone m.in. na zakup środków ochrony osobistej lekarzy i lekarzy dentystów walczących z pandemia koronawirusa.

W maju 2021 zarejestrowana została Fundacja Lekarze Lekarzom 

Członkiem zarządu Fundacji jest m.in. lekarz dentysta dr n. med. Leszek W. Dudziński, były wiceprezes NRL i przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL. 

Źródła zasilania funduszu

W początkowym okresie działalności fundusz zasilony został przez:

 • Naczelną Izbę Lekarską (2 mln zł);
 • OIL (1,3 mln zł);
 • darczyńców.

Zadania i cele Fundacji 

Wśród zadań Fundacji wyróżnione są te, skoncentrowane na pomocy lekarzom i lekarzom dentystom. Chodzi o:

 • udzielanie pomocy finansowej lekarzom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, przede wszystkim z powodu następstw klęsk żywiołowych, ale też innych nadzwyczajnych okoliczności;
 • pomaganie materialnie owdowiałym małżonkom lekarzy;
 • organizowanie pomocy dla  szczególnie uzdolnionych dzieci lekarzy znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej;
 • prowadzenie działalności w zakresie pomocy materialnej lekarzom emerytom, rencistom  i kolegom nie wykonującym zawodu, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja ma także:

 • wspierać finansowo inicjatywy samorządu zawodowego lekarzy  w zakresie opieki zdrowotnej i i społecznej;
 • organizować i dofinansowywać przedsięwzięcia edukacyjne.

Cele te są realizować poprzez:

 • udzielanie wsparcia finansowego w formie zapomóg bezzwrotnych i zwrotnych oraz stypendiów;
 • dofinansowywanie zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych, pobytu w sanatoriach lub domach opieki społecznej;
 • organizowanie pomocy rzeczowej.

W związku z sytuacją w Ukrainie Fundacja Fundacja Lekarze Lekarzom realizuje także inne obowiązki. Ostatnio przekazano na przykład do Winnicy sprzęt medyczny oraz przedmioty stanowiące wyposażenie szpitala. Przesyłka była darem od lekarzy z Hiszpanii, którzy w ramach współpracy z Fundacją przesłali niezbędną pomoc potrzebującym.

Zaopatrzenie medyczne od Fundacji Lekarze Lekarzom (trzy  TIRy) dotarło również do Szpitala św. Mikołaja we Lwowie.

 Kontakt:
Naczelna Izba Lekarska
tel.: 22 559 13 00, 22 559 13 24
ul. Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
e-mail: sekretariat@nil.org.pl