• Kontrola inspektorów NFZ w gabinecie stomatologicznym obejmowała jakość i dostępność do gwarantowanych świadczeń dla dzieci i młodzieży
 • Kontrolerzy NFZ zwrócili uwagę na brak kapsułek amalgamatu w gabinecie stomatologicznym (okres kontroli to 2019 i 2020 r.)
 • Kontrolerzy NFZ zwrócili uwagę m.in. na brak oznaczenia imienia i nazwiska pacjenta na kolejnych stronach i brak numeracji stron oraz na prowadzenie dokumentacji w sposób mało czytelny, z używaniem skrótów znanych tylko świadczeniodawcy

Zakres kontroli NFZ

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę w jednym z gabinetów w Kijewie Królewskim, która obejmowała 2019 i 2020 r., a więc także czas szalejącej pandemii koronawirusa. Chodziło o jakość i dostępność do gwarantowanych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Braki i nieprawidłowości w gabinecie 

Oceniano spełnianie warunków wymaganych do realizacji świadczeń stomatologicznych dotyczących:

 • personelu medycznego,
 • sprzętu i wyposażenia,
 • materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych.

Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji oraz przeprowadzonych oględzin miejsca udzielania świadczeń kontrolerzy zwrócili uwagę na:

 • brak udokumentowania aktualnego przeglądu technicznego sprzętu i aparatury medycznej w paszportach technicznych;
 • nieposiadanie kapsułek amalgamatu w gabinecie stomatologicznym w Kijewie Królewskim udzielającym świadczeń ogólnostomatologicznych.

Prawidłowość realizacji i sprawozdawania świadczeń

Prawidłowość realizacji i sprawozdawania świadczeń stomatologicznych - całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach (kod: 5.13.00.2315050) oraz całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach (kod: 5.13.00.2315040).

Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji inspektorzy NFZ stwierdzili: brak potwierdzenia użycia światłoutwardzalnych materiałów kompozytowych do wypełniania ubytków w zębach siecznych i kłach w szczęce i żuchwie stosowanych podczas leczenia stomatologicznego przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. 

Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej

Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji dokonano następujących ustaleń:

 • Brak odnotowania danych z wywiadu i badania przedmiotowego w 100 proc. dokumentacji medycznej objętej kontrolą.
 • Wykazywanie rozpoznań bez użycia kodów ICD-10 według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta.
 • W 51 przypadkach (19,92 proc.) w dokumentacji medycznej odnotowano niespójne ze wskazanymi do rozliczenia liczby powierzchni zęba objętego całkowitym opracowaniem i odbudową rozległego ubytku a także określenia rozległości ubytku zęba w opisie udzielonego świadczenia.
 • Brak autoryzacji udzielonej porady lekarskiej (stanowi to naruszenie zapisów § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz § 10 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).
 • Brak autoryzacji dokonanych poprawek i skreśleń w 20 opisach świadczeniach (stanowi to 7,8 proc. świadczeń poddanych kontroli)
 • Brak oznaczenia, co najmniej imienia i nazwiska pacjenta na kolejnej stronie oraz brak numeracji stron
 • Prowadzenie dokumentacji w sposób mało czytelny, z używaniem skrótów znanych tylko świadczeniodawcy.

Zalecenia pokontrolne

Inspektorzy NFZ wydali pięć zaleceń pokontrolnych:

 • Badania techniczne sprzętu i aparatury medycznej dokonywać w terminie wyznaczonym przez uprawniony podmiot (zgodnie z zapisami § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej15) - termin realizacji: na bieżąco.
 • Spełniać warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie materiałów stomatologicznych zgodnie z zapisami załącznika nr 11 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego: - termin realizacji: na bieżąco.
 • Stosować światłoutwardzalne materiały kompozytowe do wypełniania ubytków w zębach siecznych i kłach w szczęce i żuchwie podczas leczenia stomatologicznego przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, zgodnie z warunkami realizacji świadczeń określonych w załączniku nr 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego - termin realizacji: na bieżąco.
 • Dokonywać w dokumentacji medycznej opisów wykonanych świadczeń adekwatnie do wykazanej procedury ICD9 - termin realizacji: na bieżąco.
 • Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z zapisami obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – termin realizacji: na bieżąco.

 NFZ nałożył na świadczeniodawcę karę umowną w wysokości 5485,27 zł