• W przypadku lekarzy dentystów obecna skala kształcenia nie powinna spowodować znacznych problemów z zastępowalnością odchodzących lekarzy.
  • Zarejestrowanych (z aktywnym prawem wykonywania zawodu) jest ok. 38,4 tys. lekarzy dentystów, wśród których pracowało 35,1 tys. (91,3 na 100 tys. ludności).
  • W roku akademickim 2020/2021 na polskich uczelniach kształciło się 5,8 tys. osób na kierunku lekarsko-dentystycznym.

„Zdrowa Przyszłość” w przypadku lekarzy dentystów nie określa ich umocowania (znaczenia) w kierunkach rozwoju ochrony zdrowia do 2027 r. Nie taki jest zresztą charakter dokumentu, który w zasadzie stanowi przegląd tego czym dysponują animatorzy polityki zdrowotnej w kraju.

Liczenie lekarzy dentystów

Dane statystyczne, dotyczące lekarzy dentystów, zaprezentowane w ministerialnym dokumencie „Zdrowa Przyszłość”.

* W 2019 r. zarejestrowanych (z aktywnym prawem wykonywania zawodu) było 38,4 tys. lekarzy dentystów, wśród których pracowało 35,1 tys. (91,3 na 100 tys. ludności).

* W podmiotach wykonujących działalność leczniczą zatrudnionych było 34,2 tys. lekarzy dentystów – 97 proc. pracujących dentystów i 89 proc. zarejestrowanych.

* W ramach NFZ w 2019 r. pracowało 16,3 tys. lekarzy dentystów (48 proc. lekarzy dentystów pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą).

Niedostatki kadry stomatologów 

* Nie pracowało 3,3 tys. lekarzy dentystów zarejestrowanych w NIL (dane z 2019 r.). Wśród tej grupy lekarze dentyści powyżej 64. roku życia stanowili 55 proc (1,7 tys.). 1,6 tys. lekarzy dentystów, którzy nie ukończyli 65. roku życia (pomimo rejestracji w NIL).

* Jednym z głównych problemów, dotyczących kadry medycznej, jest wysoki wiek znaczącej grupy pracowników medycznych. W przypadku lekarzy oraz lekarzy dentystów obecny poziom kształcenia nie powinien jednak spowodować znacznych problemów z zastępowalnością odchodzących lekarzy.

* Różnice pomiędzy województwem z największą i najmniejszą liczbą lekarzy dentystów są duże. Przykładowo 1,9 razy więcej lekarzy dentystów przypadało na mieszkańca w województwie mazowieckim niż w kujawsko-pomorskim.

* Spośród porad udzielonych przez lekarzy w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 53,3 proc. udzielono w POZ, 36,0 proc.– w opiece specjalistycznej, a 10,7 proc. stanowiły porady stomatologiczne.

Studenci stomatologii

* Za pomocą systemu ELA (ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych) sprawdzono, jaka część absolwentów pracuje w Polsce oraz jaka część postanowiła wykonywać pracę zgodnie ze swoim wykształceniem. Absolwenci polskiego pochodzenia z roczników 2014 oraz 2018 (z kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa II stopnia, położnictwa II stopnia oraz fizjoterapii II stopnia) w zdecydowanej większości (98 – 99 proc.) zdecydowali się na pracę w Polsce (w okresie objętym badaniem, czyli do 31 stycznia 2020 r.).

* W roku akademickim 2020/2021 na polskich uczelniach kształciło się 5,8 tys. osób na kierunku lekarsko-dentystycznym (w tym 1,2 tys. cudzoziemców). Obecnie w Polsce kształci się na kierunku lekarsko-dentystycznych prawie 6 tys. osób.

* Niewielka liczba cudzoziemców studiujących na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym postanowiła wykonywać pracę  w Polsce (lekarze – 4 proc. w 2014 r., 2 proc. w 2018 r.; natomiast lekarze dentyści – 5 proc. w 2014 r. i 6 proc. w 2018 r.).

 „Zdrowa Przyszłość” jest jednym z wielu dokumentów, które towarzyszą (jako załącznik) do uchwały nr 196/2021 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia „Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”. Strategia wyznaczyła nowe zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, w tym zdrowotnym.