• Konkurs na leczenie stomatologiczne ogłosił SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi
  • W ocenie ofert liczy się zaproponowana cena za realizowane usług
  • Umowa z wybranym oferentem będzie obowiązywać przez 3 lata  

Przedmiotem konkursu jest wykonywanie usług medycznych w zakresie leczenia stomatologicznego (CPV 85130000-9, CPV 85131000 6).

Maksymalne wynagrodzenie procentowe jakie udzielający zamówienia jest w stanie zapłacić w zależności od obrotu wynosi:

  • do 4 tys. zł  - 30 proc. przychodu
  • od 4001 do 5000 zł - 1200 zł + 35 proc. od nadwyżki
  • od 5001 - 1550 zł + 40 proc. od nadwyżki

Dla oferentów, którzy posiadają specjalizację z periodontologii, maksymalne wynagrodzenie procentowe jakie udzielający zamówienia jest w stanie zapłacić w zależności od obrotu wynosi:

  • do 5 tys. zł - 35 proc. przychodu
  • 5001 – powyżej 1750 zł + 40 proc. od nadwyżki

Za świadczenia zdrowotne przy udziale studentów - maksymalne wynagrodzenie procentowe wynosi 10 proc. od obrotu, po potrąceniu kosztów technicznych.

Umowa z wybranym oferentem będzie obowiązywać przez 3 lata.

Udzielający zamówienia wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo. 100 proc. cena

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii. Nie otwierać przed 22.04.2023 r. do godz.10.30.” w sekretariacie Szpitala - pok. 216/w kancelarii Szpitala (parter, budynek A-3) w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Termin składania ofert: 22 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert: 22 kwietnia 2023 r. o godz. 10.30 w pok. 405D Szpitala

Termin związania ofertą: 30 dni.

Kontakt: Jarosław Rzepkowski, tel. 426 757 588.