• Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta to inicjatywa Porozumienia Organizacji Lekarskich (POL)
 • Przyjęto 27 postulatów będących podsumowaniem głównych zadań i celów dalszego działania Forum
 • Te postulaty zostały przekazane minister zdrowia, jako podstawę do przyszłej współpracy

Postulaty Porozumienia Organizacji Lekarskich. Celem jest lepsza jakość świadczeń i bezpieczeństwo pacjenta 

Z okazji Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta Porozumienie Organizacji Lekarskich przesłało minister zdrowia Katarzynie Sójce listę postulatów wypracowanych przez Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta. 

- Jesteśmy dowodem, że współpraca i jedność środowiska lekarskiego w trosce o bezpieczeństwo pacjenta oraz lepszą jakość świadczeń jest możliwa. Stawiamy na dialog z udziałem pacjentów, profesjonalistów medycznych i decydentów. Przyszedł czas na tych ostatnich, dlatego przesyłamy pani minister efekty naszej pracy i jednocześnie deklarujemy swoją gotowość do współpracy nad ich urzeczywistnieniem – podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.  

W związku z odrzuceniem przez Sejm ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz przyjęciem poprawionej wersji ustawy jako projektu poselskiego POL powołało inicjatywę na rzecz wypracowania postulatów środowiska lekarskiego dotyczących jakości i bezpieczeństwa pacjenta. 

Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta

W liście do minister zdrowia przedstawiciele POL piszą: 

By jak najlepiej odzwierciedlić potrzeby pacjentów i lekarzy w kontekście bezpieczeństwa leczenia członkowie Forum, a następnie specjalne grupy robocze opracowały 27 postulatów, zawierających najistotniejsze rozwiązania w zakresie jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta. Postulaty te zostały przekazane Ministerstwu Zdrowia na etapie tworzenia ustaw regulujących te kwestie, jednak nie znalazły odzwierciedlenia w przyjętych przez Parlament przepisach. 

Lista przesłanych postulatów wypracowanych przez Forum: 

 • Precyzyjne zdefiniowanie wszystkich użytych w ustawie pojęć, w tym pojęcia jakości i bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego. 
 • Zdefiniowanie zdarzenia niepożądanego, stworzenie rejestru tych zdarzeń oraz procesu zarządzania zgłoszonym zdarzeniem niepożądanym. 
 • Wypracowanie obiektywnych kryteriów oceny i kontroli jakości leczenia w ochronie zdrowia. 
 • Mierzenie zasadności alokacji środków w ochronie zdrowia przy pomocy odpowiednich wskaźników, z udziałem samorządów zawodów medycznych, medycznych towarzystw naukowych i organizacji eksperckich w obszarze ochrony zdrowia. 
 • Utworzenie systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych zapewniającego ochronę i anonimowość zgłaszającemu. 
 • Wprowadzenie algorytmów postępowania zmierzających do przeciwdziałania zdarzeniom niepożądanym i naprawy ich negatywnych skutków. 
 • Poprawa efektywności wykorzystania rejestrów klinicznych w sposób umożliwiający analizę wyników leczenia w czasie rzeczywistym. 

Dostęp do opieki zdrowotnej. Zagwarantowany przez normy zatrudnienia lekarzy  

 • Wprowadzenie minimalnych norm zatrudnienia dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz innych pracowników ochrony zdrowia i zagwarantowanie odpowiedniej liczby kadry specjalistycznej w odniesieniu do pacjenta. 
 • Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla personelu medycznego i niemedycznego. 
 • Wprowadzenie obiektywnych systemów kontroli jakości w nauczaniu zawodów medycznych — zarówno przed- jak i podyplomowym. 
 • Wprowadzenie obowiązku biegłej znajomości języka polskiego przez personel medyczny pracujący w Polsce. 
 • Uregulowanie kwestii transportu medycznego opartego na kwalifikacjach pracowników niemedycznych. 
 • Nadanie jakości i bezpieczeństwu w opiece zdrowotnej strategicznego znaczenia w wieloletniej perspektywie, realizowanej poprzez wdrażanie systemów zarządzania jakością w medycznych laboratoriach diagnostycznych. 
 • Aktualizacja standardów jakości Ministerstwa Zdrowia i akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości uwzględniających obszar medycyny laboratoryjnej. 
 • Zapewnienie stronie społecznej aktywnego uczestnictwa w procesie legislacyjnym poprzez zapewnienie odpowiednio długiego czasu na przeprowadzenie rzetelnych, kompleksowych konsultacji publicznych dla wszystkich projektów aktów prawnych z obszaru jakości i bezpieczeństwa w ochronie zdrowia. 
 • Włączenie organizacji  pracowników niemedycznych zatrudnionych w ochronie zdrowia do uczestnictwa w debacie i działaniach na rzecz jakości i bezpieczeństwa leczenia. 

Zdarzenia niepożądane. Kompensaty dla pacjentów

 • Wypracowanie zasad wypłacania kompensaty pacjentom w związku z zaistnieniem zdarzeń niepożądanych oraz ustalenie zasad waloryzacji kompensacji. 
 • Wprowadzenie pozasądowego systemu umożliwiającego określanie adekwatnej do stopnia uszczerbku na zdrowiu pacjenta kompensacji. 
 • Wprowadzenie zasad rekompensaty za utratę zdrowia pacjentów w wyniku niezawinionej przez personel medyczny niewydolności systemu. 
 • Wprowadzenie zmian w prawie karnym zmierzających do uregulowania zasad odpowiedzialności personelu medycznego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przy jednoczesnym promowaniu zgłaszania przez personel medyczny zdarzeń niepożądanych do właściwego rejestru medycznych zdarzeń niepożądanych. Rozszerzenie okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną w przypadku udzielania przez personel medyczny świadczeń zdrowotnych. 

System no-blame. Konieczne opracowanie zasad

 • Wprowadzenie realnego systemu „no-blame” (opracowanie warunków i zasad). 
 • Posługiwanie się w procesach legislacyjnych zasadą "just culture” oznaczającą politykę, w ramach której bezpośrednio zaangażowani operatorzy lub inne osoby nie są karani za działania, zaniechania lub podjęte przez nich decyzje, które są współmierne do ich doświadczenia i wyszkolenia, lecz w ramach której nie toleruje się rażącego niedbalstwa, umyślnych naruszeń i działań powodujących szkody. 
 • Prowadzenie weryfikacji jakości leczenia i satysfakcji pacjenta w oparciu o tożsame warunki kliniczne.  
 • Publikacja wiarygodnych danych statystycznych na temat udzielanych świadczeń zdrowotnych w okresach półrocznych. 
 • Wzmocnienie roli edukacji zdrowotnej społeczeństwa w zakresie profilaktyki zdrowotnej i wprowadzenie regulacji umożliwiającej personelowi medycznemu ocenę zachowań pacjentów. 
 • Zapewnienie pacjentowi dostępu do fizjoterapii już w jak najwcześniejszej fazie zdiagnozowania choroby bez wielomiesięcznych kolejek, a w przypadku wybranych jednostek chorobowych również bez skierowania. Włączenie fizjoterapeuty w skład zespołu terapeutycznego, zwiększenie jego roli w określaniu planu fizjoterapii oraz zagwarantowanie finansowania fizjoterapii w określonych jednostkach chorobowych. 
 • Wzmocnienie roli i wykorzystanie wiedzy i doświadczenia farmakologów klinicznych poprzez włączenie ich w proces farmakoterapii indywidualnego pacjenta w szpitalu, zapisanie ich roli w standardach akredytacyjnych i wytycznych MZ i NFZ. 

W skład Porozumienie Organizacji Lekarskich (POL), wchodzi Naczelna Izba Lekarska, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz Porozumienie Rezydentów OZZL. Po analizie i opracowaniu grupy robocze ostatecznie zaproponowały przyjęcie postulatów w formie 27 punktów, które mają stanowić podsumowanie głównych zadań i celów dalszego działania dla Forum. Teraz postulaty zostały przekazane minister zdrowia.