• Chirurgiczna asysta lekarza - to nowy zawód medyczny. W rozporządzeniu ministra zdrowia w tej sprawie wskazano, kto może być asystentem chirurga
 • Specjalizacja jest dostępna między innymi dla pielęgniarki, ratownika medycznego oraz fizjoterapeuty, ale nie tylko
 • Obowiązki chirurgicznego asystenta lekarza to m.in. wsparcie intensywnej terapii w czynnościach chirurgii ogólnej, asysta przy stole operacyjnym, określone czynności po zabiegach chirurgicznych

Będzie nowy zawód medyczny. Nabór do 31 maja

Ministerstwo Zdrowia zaprojektowało nową specjalizację medyczną. To chirurgiczna asysta lekarza. Odpowiednie przepisy weszły już w życie, a nowy zawód medyczny wkrótce stanie się faktem. 

Nabór na specjalizację w tej dziedzinie ogłosił niedawno wojewoda lubelski. Czas na zgłoszenia jest do 31 maja. Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzane od 1 do 30 czerwca. Koszt specjalizacji na osobę za cały okres szkolenia to - jak informuje wojewoda - 42 tys. zł.

W woj. lubelskim przewidziano 5 wolnych miejsc szkoleniowych. Szkoleniem zajmie się Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie (Oddział Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego).

Chirurgiczna asysta lekarza. Dla kogo?

Dodajmy, że specjalizacja chirurgiczna asysta lekarza jest dostępna - jak wskazano w rozporządzeniu Ministra Zdrowia - dla absolwentów:

 • pielęgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego lub
 • dietetyki, technologii żywności i żywienia człowieka, zarządzania, zdrowia publicznego,  pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia i uzyskania tytułu zawodowego licencjata na kierunku studiów w zakresie ratownictwa medycznego lub pielęgniarstwa.

Co obejmuje szkolenie specjalizacyjne dla asystentów chirurga?  To m.in. kształcenie teoretyczne w wymiarze 272 godzin kursów specjalizacyjnych oraz kształcenie praktyczne w wymiarze 2456 godzin staży kierunkowych.

Ponadto  w trakcie szkolenia specjalizacyjnego kandydat powinien odbyć staż podstawowy w wymiarze 760 godzin wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia.

Wykaz wymaganych umiejętności praktycznych będących
przedmiotem szkolenia specjalizacyjnego:

 • wstępnie oceni stan pacjenta - zbierze wywiad chorobowy, dokona badania
  przedmiotowego, w porozumieniu z lekarzem zleci podstawowe badania
  diagnostyczne laboratoryjne oraz badania obrazowe (USG, RTG);
 •  będzie asystował (w charakterze zarówno II jak i I asysty) do zabiegów
  chirurgicznych wymagających asysty;
 • będzie asystował do endoskopowych zabiegów diagnostycznych
  i terapeutycznych w zakresie klatki piersiowej, przewodu pokarmowego,
  narządów moczowo-płciowych oraz narządu ruchu;
 • będzie asystował do prostych zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych
  wykonywanych pod kontrolą badań obrazowych USG i RTG;
 • samodzielnie przygotuje pole operacyjne wraz z jego umyciem i jałowym
  obłożeniem;
 • samodzielnie wykona cewnikowanie pęcherza moczowego, założy sondę
  nosowo-żołądkową;
 • samodzielnie wykona cewnikowanie żył obwodowych;
 • udzieli pierwszej pomocy w stanach bezpośrednio zagrażających życiu,
  przeprowadzi zabiegi resuscytacyjne, udzieli pierwszej pomocy;
 •  rozpozna złamanie kości, niedrożność przewodu pokarmowego, obecność
  wolnego gazu i płynu w jamie brzusznej, odmę i płyn w jamie opłucnej,
  tamponadę serca;
 • wykona zabiegi z zakresu tzw. małej chirurgii: kontrola, wycięcie i zeszycie rany,
 • nacięcie ropnia, zastrzału, zanokcicy i ropowicy;
 •  samodzielnie opracuje prostą ranę pooperacyjną, założy lub wymieni
  opatrunek, w tym zszyje ranę;
 •  po konsultacji z prowadzącym leczenie lekarzem – w przypadku ran
  powikłanych dokona wymiany opatrunku, w tym opatrunku podciśnieniowego, pobierze i zabezpieczy materiał biologiczny do badań mikrobiologicznych, usunie powierzchowne tkanki martwicze, wykona ostateczne zamknięcie rany;
 • dokona wstępnej oceny przeglądowych zdjęć RTG klatki piersiowej, jamy
  brzusznej, układu kostno-szkieletowego,
 •  wykona wstępną ocenę przyłóżkowego badania ultrasonograficznego
  narządów i jam ciała;
 •  po konsultacji z prowadzącym leczenie lekarzem – wprowadzi nastawy
  wentylacji mechanicznej, wentylacji nieinwazyjnej w tym wysokoprzepływowej;
 • po konsultacji z prowadzącym leczenie lekarzem – wprowadzi nastawy
  leczenia nerkozastępczego, uprzednio przygotowując dedykowane zadaniu
  urządzenie.