Koszt programu
Planowany koszt realizacji programu w 2019 r. to ok. 50 tys. zł, w tym 33 653 zł wyniesie koszt badań stomatologicznych. Okres realizacji to lata 2019-2022. Koszt jednostkowy badań stomatologicznych i edukacji został oszacowany na 35 zł.

W programie zostały ujęte koszty jednostkowe i całkowite, jednak jedynie na 2019 r. W odniesieniu do kolejnych lat określono jedynie, że koszty będą adekwatne do populacji objętej programem. - W ramach budżetu należy uwzględnić koszty monitorowania oraz ewaluacji - uważa prezes AOTMiT.

Zaznaczono, że w kolejnych latach dopuszcza się możliwość dofinansowania części kosztów działań realizowanych w programie.

Populacja docelowa
Populację docelową programu stanowią dzieci z I, II i III klas szkół podstawowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego (w zakresie edukacji, badań i profilaktyki stomatologicznej) oraz ich opiekunowie prawni (w zakresie edukacji).

Projekt nie zawiera informacji na temat planowanej liczby osób objętych programem. Zawarto jedynie informację, że program obejmie minimum 50 proc. populacji w danej grupie wiekowej zgodnie z danymi z placówek edukacyjnych.

W wyliczeniach kosztu badań stomatologicznych na 2019 r. przyjęte zostało objęcie badaniami 50 proc. z 1 923 osób. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, powiat dzierżoniowski zamieszkuje 886 dzieci w wieku 7 lat (I klasa), 897 dzieci w wieku 8 lat (II klasa) oraz 952 dzieci w wieku 9 lat (III klasa). Projekt nie zawiera informacji, dlaczego suma liczebności ww. roczników (2 735 dzieci) znacząco odbiega od liczebności przyjętej w budżecie.

Nie podano informacji czy dzieci mogą wielokrotnie brać udział w programie (w 2019 r. jako uczniowie klas I, w 2020 jako uczniowie klas II, w 2021 jako uczniowie klas III).

Projekt programu nie zawiera również wyliczeń budżetu na kolejne lata trwania projektu co uniemożliwia weryfikację populacji docelowej objętej programem.

Określono kryteria kwalifikacji dzieci do programu obejmujące zamieszkanie na terenie powiatu dzierżoniowskiego, bycie uczniem klas I, II lub III szkoły podstawowej oraz wyrażenie zgody rodziców na udział w programie.

Interwencja
Planowane interwencje w ramach programu obejmują działania edukacyjne oraz badania stomatologiczne.

Działania edukacyjne
Edukacja dzieci i ich rodziców (opiekunów) będzie odbywać się podczas pogadanek, realizowanych w ramach indywidualnej wizyty w gabinecie.

Po przeprowadzonym badaniu stomatologicznym lekarz lub asystentka powinni udzielić instruktażu profilaktyki przeciwpróchnicowej, który uwzględnia technikę mycia zębów pastą z fluorem oraz przekazanie informacji na temat prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych.

Ponadto w szkołach rozdawane mają być broszurki informacyjno - edukacyjne dotyczące profilaktyki próchnicy.

Badania stomatologiczne
W ramach programu zostanie przeprowadzone badanie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej.

Po badaniu rodzic (opiekun dziecka) otrzyma informację o jego wyniku, a w przypadku zdiagnozowania choroby próchnicowej, zostanie poinformowany o konieczności dalszego leczenia, np. w ramach kontraktu z NFZ.

Warunki realizacji
Realizatorem będzie podmiot leczniczy wyłoniony w drodze konkursu ofert, co pozostaje w zgodzie z zapisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W programie zostały opisane wymagane warunki wobec realizatora dotyczące personelu, wyposażenia i warunków lokalowych.

Monitorowanie i ewaluacja
W ramach oceny zgłaszalności zaplanowano wyliczenie stosunku liczby dzieci, które wezmą udział w programie do liczby dzieci, które są uprawnione do przystąpienia do programu. Warto uwzględnić również analizę liczby zgód na udział w programie oraz liczby osób, które nie wzięły udziału w programie lub zrezygnowały z udziału w programie w trakcie jego trwania (wraz z analizą przyczyn).

Ocena jakości ma zostać przeprowadzona przy wykorzystaniu ankiety wypełnianej przez rodziców (opiekunów) dzieci uczestniczących w programie.

Ewaluacja ma być przeprowadzona na podstawie sprawozdania merytorycznego i finansowego podmiotu realizującego program.

W ramach oceny efektywności programu warto zaplanować m. in.: określenie liczby przebadanych osób, ocenę wiedzy o próchnicy i jej zapobieganiu oraz wiedzy dotyczącej nawyków higienicznych i żywieniowych, a także analizy zmiany zachowań zdrowotnych w tym zakresie - podaje AOTMiT.