• Na 21 marca zwołano Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej
 • Jednym z głównych punktów WZ PTSD będzie wybór członków Zarządu Towarzystwa oraz Rady Nadzorczej PTSD na nową czteroletnią kadencję
 • W trakcie WZ PTSD zaplanowano m.in. dyskusję nad gospodarką finansową Towarzystwa, w tym określenie wysokości składek członkowskich na 2023 r.   

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej odbędzie się 21 marca 2023 r. o godzinie 10:00 w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  przy ul. Binieckiego 6 (II piętro).

Program walnego zebrania PTSD 

 • Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania i sekretarza Walnego Zebrania.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania.
 • Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności merytorycznej za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 • Przedstawienie przez zarząd sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.
 • Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności zarządu, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rady nadzorczej, w formie uchwał.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi oraz radzie nadzorczej za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2022 r. do 31 rudnia 2022 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie gospodarki finansowej, w tym odnośnie wysokości składek członkowskich na rok 2023.
 • Rozpatrzenie (ewentualnych) odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich.
 • Rozpatrzenie wolnych wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą, członków walnego zebrania.
 • Wybory członków zarządu PTSD oraz Rady Nadzorczej PTSD na nową czteroletnią kadencję.
 • Zamknięcie obrad walnego zebrania.

Członkowie Towarzystwa, zainteresowani uzyskaniem wglądu do sprawozdania, powinni kontaktować się ptsd.sekretariat@gmail.com